Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Bu makalede şu açıklanacaktır:

Âdem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi. Ana rahminden itibaren lütfunu dem-be-dem artırdı, büyüttü, nihayet dünyaya getirdi, sonra akil ve baliğ oldu, ona emir ve yasak geldi, eline irade ve tercih kabiliyeti verildi.

Buraya kadar başkaları tarafından taşınıyordu bundan sonra taşıyıcı oldu. Şöyle ki çocuk iken (SAYFA 70) babası onu besler, omzunda, sırtında taşır, her yere götürür. Akil ve baliğ olunca onu kendi başına bırakır. Hayvanlar da vahşi, kanatlı hepsi bu düzenleme üzeredirler.

Ama enbiya ve evliya taşınmanın tadını aldıktan sonra kudret ve güçlerini terk ettiler, varlıklarından soyutlandılar.

İrade ve tercihi bırakıp cansızlar, bitkiler gibi aciz, elsiz ve ayaksız oldular. Günahsız olarak Hakk’ın taşıdığı oldular. Hamallıktan kurtuldular.

İnsanlara irade ve seçme hakkı verilmeden evvel zahmetlerini başkaları çekerdi. Seçildikten sonra, sıkıntı, bela, mihnet gibi ağırlıklar hep kendi omuzlarına yüklendi.

Bu neye benzer, bir adam rüyasında yola gitse yorgunluk duymaz. Bıçakla, sopa ile dövülse darbe yerlerinde yara bere meydana gelmez.

Çünkü rüya hâlinde iken iradesiz olmuştur.

Halk, bu belalı, sıkıntılı iradeden ancak rüyada kurtulabilir. Ama seçkinler, uyanıkken kavuşurlar.


İlahi cömertlikten dolayı yerdeki otlar, gül ve yasemin gibi taptaze oldu. Bu gelişimden hayvan meydana geldi. Şu şekilde ki:

Evvela cenin oldu, sonra hayata sahip oldu. Ana rahminde an-be-an büyüdü, lütf-ı Hüda onu orada besledi. Dokuz ay sonra dünyaya geldi, noksandan kurtularak tamlığa erdi.

1660

Vasıtasız Hakk’ın elinde yaşadı, Hakk’ın dilsiz lütfu ona yardımcı oldu. Şevkle dem-be-dem yiyecek içecek buldu. Hakk’ın keremiyle, lütfu ona bakıcılık etti. Her yere götürmek üzere ona hamal oldu. Çünkü gitmek için ne irade vardı, ne de ayağı. Nasıl ki küçük çocuğa babası yolculuk ederken hamallık eder, sırtında taşır, fakat kuvvetlenip delikanlı olunca artık onu evvelki gibi taşımaz.

1665

Ona der ki: “Benim gibi, senin de iki ayağın vardır. İstediğin yere kendin gidebilirsin.” Acz zamanında ona babası hamallık ederdi, büyüyüp de kuvvet kudret elde edince hamalı kendi oldu. Evvel taşınan iken şimdi taşıyıcı oldu. Lütuf ve yardım devri geçti.

Bu kuvvet ve kudret ona sıkıntı ve zorluk oldu, o, büyüdüm, kuvvetlendim diyerek sevinedursun. O, başlangıçta ayaklar altında sürünen bir avuç toprak idi. Lütf-ı Hüda

1670

onu bu zamana kadar besledi, büyüttü, emeline nail etti, delikanlı oldu. Öyle zanneder ki “Ben kuvvet, kudret elde ettim, dünyanın iyisini kötüsünü gördüm (tecrübe sahibi oldum). Benden çok şeyler vücuda gelebilir, çünkü kâdirim, nâdirim, âlemde bir tekim.” Bu düşünceler ki onu Hak’tan uzaklaştırdı, bu fikir, onu kavuşmadan ayırdı. Öyle zannetti ki eksiğim kalmadı, noksan iken kemale erdim.

1675

Fakat o, işin bir aksi olduğunu bilmiyor. Elindeki gülşeni bıraktı da dikene sarıldı. Haberi yok o bildiği şeyler bildiği gibi gerçekleşmiş olsaydı keder ve sıkıntı içinde boğulup kalmazdı. O biçare, cehaletinden dolayı yanlış fikre sapmış, bu nedenle yolunu yitirmiştir.

(SAYFA 71) Eğer onun ruhu güçsüzlüğünü idrak etseydi, şüphesiz, Hak Teâlâ tarafından büyük yardımlara nail olurdu. Kadir-i mutlak onu yakinen bilir, herkesin aczi ona aşikârdır.

1680

Kendisinin elsiz ayaksız olduğunu (tam bir acziyet içinde bulunduğunu) itiraf ederse, Hüda onu gizlice yanına davet eder.

Bu bilinmektedir ki bütün işler ona ısmarlanmıştır, o bir kaynak, insanlar ırmaktır. Su kaynağından çıkarak ırmakta akmaya başladı mı, bağlara, bostanlara, kırlara doğru koşar. Kaynak olmasa, bu tatlı su ağaçlara gidebilir mi? Bağlar, çimenlikler dinçlik bulabilir mi?

Gülbahçeleri, yaseminler suya nasıl kanardı?

1685

Ölmeden evvel ölmek, bu bilgiden (kendini tam acz içinde görmekten, işleri Hakk’a ısmarlamaktan) ibarettir.

Bu ölüm, ruhu diriltir. İrade ve tercih edebilme yetisinden soyutlanan kimsenin işleri, Allah’ın işleri olur “Ve men yetevekkel alellah”1.

Bundan dolayı onda cennet, cehennem düşüncesi kalmaz, çünkü o Hakk’ın belirtilerinin göründüğü yer olmuştur. Kavuşma devleti ona gerçek olunca, tereddütten, hayalden temizlenir. Bil ki irade ve ihtiyar (tercih) insanlar için sıkıntı sebebidir. Onlar bu sıkıntıdan ancak uyku hâlinde kurtulabilirler.

1690

Fakat havas (seçkinler) için bu kurtuluş, uykuda olduğu gibi, uyanık iken de mümkündür. Çünkü onlara böyle yüzlerce fetihlerin kapısı açılmıştır. Onların hepsi de taşınanlardır, onlar için, hamallar gibi gam keder çekmek üzüntüsü yoktur. Senin çektiğin sıkıntılar onun içindir ki kendini kervanbaşı zannediyorsun (çünkü uykudasın). Uyandığın zaman, amirin kim olduğunu, eşyanın mahiyetinin neden ibaret bulunduğunu görürsün! Sen, kudret selinin elinde bir saman çöpü gibisin, onun yolunu tutsan da tutmasan da ondansın!

1695

Kudret çevgeninin halkasında (eğri ucunda) bir top gibisin! Onun darbeleriyle yuvarlanarak oraya buraya koşuyorsun!

Gücün yetmez ki onu defedesin, onun kararının karşısında hareket eyleyesin! Kendini onun huzurunda yarı ölü say! O zindeliği, o dedikoduları (her şeyi) ondan bil! Hareket ve durgunluğunu da ondan bil! İyide, kötüde (her şeyde) açıkça onu gör!

Tâ ki o hidayetten dolayı tâbi olan olasın! Tabi olduğun Hak olsun, sen de ona tâbi ol.

1700

Böyle olunca sen, artık o olursun, yerde olsan da göğe çıksan da. Bu sebepten o sırların incisi (Cenabı Mevlana Kuddusi sırrıhu el-esni) tam bir içtenlik ve yakarış ile buyurmuşlardır ki: Ya Rabbi! Bana o devleti göster ki yerde gökte bulunan şeylerden, hayalden, şüpheden (her şeyden) kurtulayım, cemalini vasıtasız seyredeyim. Malik olduğum bu ilim doğru değildir. Sevap ise de hata ise de çabuk göster ki

1705

canım hayalin arından (gereksiz sıkıntıdan) kurtulsun da hakikâte vasıl olayım.

O hayaller gözümün önünde gece gibi karadır. Rabbimin lütfuyla, onu aydınlatacak, hakikât nurudur.

(SAYFA 72) Bu zulmetler o mumun nuruyla yok olsun! Tâ ki ayrılıktan kurtularak bir olsunlar. O şüpheyle o hayal farklılıktır. Onları kalp ile birleştirecek, celâl nurudur. Özetle, kendini yok bil! Var olan, yalnız Hak Teâlâ Hazretleri’dir.

1710

Böyle bildiğin zaman Hakk’ı görür, Hak’tan, öğretmensiz olarak (bizzat) ders alırsın. Ebedi cennette dinç kalırsın, daima emniyet içinde korkusuz olarak yolculuk edersin. Kul isen o yüzden şah, süha isen o hediyeler sebebiyle ay olursun. Mahkûm isen hâkim olursun, her ölünün yanına, ona can bahşetmek üzere gidersin. Dünyada Halik’in belirdiği yer olursun. İnsan ve cin Hakk’ın cemalini senden seyrederler.

1715

Hüda ila ahbap olmak isteyen, alçakta, yüksekte (her yerde) seninle oturur. Senden her ne dinlerlerse, vasıtasız Hak’tan dinlerler. Senin sözün, fiilin şeksiz şüphesiz Hak’tan olur, yer, gök senin kontrolün altına girer. Suretin her ne kadar beşer ise de, manan, Hüda-yı adil olur. Çünkü Hak’tan başka her şey boştur. O boşlukları dolduracak, Hakk’ın nuru, ışığı ve haşmetidir.

1720

Ten küpü (testi) denize doğru akarsa onu deniz say! Azlığına, çokluğuna bakma! O, zahiren (görüneniyle) testidir, fakat bâtınen (görünmeyen tarfıyla) deryadır.

Sen görüntüsüne bakma, içine bak! O, dış görünüşüyle size testi görünürse de, görünmeyen tarafıyla denizle bağı vardır. Sır gözünü aç! Ser gözünü değil.

Tâ ki ondan kıl kadar olsun haberdar olasın. Dış görünüş o yolun perdesidir. Manasız (suretperest) insan dergâhın dışındadır.

1725

Eğer mana olursan, manaya kavuşursun, yoksa sen, o önderden çok uzaktasın! Aşkı daha çok olan, kavuşmadan daha çok hisse alır.

Âşık olmayan kapı dışındadır. Çok ilim seni beyliğe eriştirir, fakat şeytan gibi çirkin ve zorba da edebilir. İblis gibi gururlu ve kibirli eder. Nihayet reddedilmiş, aldanmış ve kötü olursun. Bencil olan, hakikâti görmekten uzaktır. O, daima karanlık gibi, nurun zıddıdır.

1730

Âşıktan başkası âşık olunana mahrem değildir. İleride giden de, geride kalan da âşıktan başkası değildir.

Notlar

  1. Enfal suresi 8/49: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, “Bunları dinleri aldatmış” diyorlardı. Hâlbuki kim Allah’a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Önceki makale
Makale 28
Sonraki makale
Makale 30

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.