Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Bu makale şunu açıklayacaktır:

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor. Şu hâlde Resulü Kibriya’nın da göz açıp kapayana kadar göklerin üstüne çıkması ve Cenabı Cibril’in bir anda yere inmesi ihtimal dışı görülemez.

Bu makale şunu da ifade edecektir ki:

Evliyayı kiram rahmet bulutlarına benzer. Yeryüzüne cömertliklerini yeryüzünü doldurup taşıracak kadar yönelttiklerinde, kara (toprak) hükmünde olan insan bedeni üzerinde; taat, sadakat, doğruluk yayma, Allah (cc) korkusu, ahirete iman, sözünde durma gibi iyilik ve güzelliklerin meydana gelmesine sebep olur. Deryaya benzeyen ruhlara da ilahi bağışlar, sırların keşfi, yâre kavuşma gibi yüce nimetler bahşeder. Gökten yağan yağmur da böyle değil midir?

Karada buğday, deryada inci meydana getirir. Bu âlemin görüntüsü o âlemin mecazıdır.


4280

Onlar her şeye layıkını, her yaraya o yara için uygun olan merhemi verir. Yer, gök onlardan hayat bulur, onların ışığı her şeye gıda ve zevk verir. Yıldızların yeryüzünde her şeyi etkilemesi gibi etkileri sağ ve sol demeden her yere erişir. Şu hâlde Cibril aleyhisselam bir anda semadan yere iner, peygamberin huzuruna gelirse

4285

yahut Muhammet aleyhisselam bir anda velayet kanadıyla uçarak göklerde dolaşırsa sakın bunları aklın uzak görmesin. Eğer içinde zerre kadar iman nuru varsa gökten bize her an birbirini takiben gelen yüz binlerce hediyenin var olduğunu bilirsin. O gelir sayesinde kimi cihan padişahı, kimi güçsüz köle oluyor. Bulutlardan, yere buğday, denize inci yağıyor.

4290

Yağan damlalar yere düşünce buğday, denize düşünce inci oluşturuyor. Bu dünyada karada, denizde her ne varsa hepsi gökyüzünden geliyor. Miskten koku geldiği gibi. Şu hâlde gök, yer için bir kimyadır, çünkü yer bütün ürettiklerini gökten alıyor. Şeyh gök, müritler yer gibidir. Hepsinin hayatı o ırmaktandır. Mürşitler müritlerin canında bahçeler vücuda getirirler, yüzlerini ay gibi parlatırlar.

4295

Şeyhin hediyesi olarak her mürit, kendinde hesapsız hazineler görür. İçinde ucu bucağı bulunmaz bir cihan meydana gelir ki bunlar hep şeyhin bahşişidir. Öyle cihan ki bu cihan onun yanında bir zerre, o harmana nispetle bir saman çöpü gibi kalır.

(SAYFA 168) Şeyh-i kâmil, müritlerine bunları verdiği gibi, bir anda belki bunların yüzlerce mislini bahşeder. Ne mutlu o cana ki yâri, kıblegâhı, dertlerinin dermanı, her şeyi o olur (şeyh-i kâmil).

4300

Hüda yanında mesut ve mutlu olarak ebedi mülkün naktini ele geçirir. Şaşılacak şeydir ki kutb-ı zaman olan şeyhin hediye ve ikramlarını dille şerh etmek imkânsızdır. Yakın ve uzak niyet ettiği her yere hediyeler bahşeder ve cadılar onun bakışıyla huri, gönüller nur deryası olur. İlminin bulutundan katreler yağdırdığı zaman takvalıların bedenleri canlanır, hayat kazanır. Dünyadaki beşer bedenleri karaya (toprağa) benzer, zinde ruhlar deryaya benzer.

4305

Burada buğday bitirir, orada inciler meydana getirir. Kimine hürriyet, kimine kölelik isabet eder. Buradaki buğday, nasipsizlerin arayıp bulmak istedikleri buğday değildir. Mescit, köprü, misafirhane ve benzeri hayrat ve hasenattır. Ehl-i zahire bu hediyeler erişir, dünyada birçok hayırlı işler yapılır. Ehl-i bâtın ki derya gibi saftırlar. Onlarda bu katrelerden birçok kıymetli inciler elde ederler.

4310

Canlarını Allah’ın sırlarıyla doldururlar, onların yüzlerinin nurundan, gönüllerinin nuru parlar. Ey emin, “vema erselnake”1 sırrını dinle! Cenabı Peygamber “rahmeten lilâlemin” oldu. Herkes ondan -kabiliyetine göre- bir nasip aldı. Kimi nafe (hayvan derilerinin karın altında bulunan misk elde edilen kısmı), kimi miskin kendisi oldu. Nafe, o hayır amellerdir. Misk de sonsuz ilahi sırlardır. Eğer dünyaya merd-i Hüda gelmeseydi, bu halka bu doğruluk ve neşe nereden gelecekti?

4315

Sadaka ve hayır kimden gelecekti yahut iyilik kapısını çalacak kimse bulunacak mıydı? Halk, hayırlı davranışlarla donandı, hayır tarafına doğru yol almaya başladı. Görüş sahiplerinin aldıkları nasip daha başkadır. O, akılla, fikirle kavranamaz.

Onlara verdiği şey anlayışların ötesindedir. Akılların, vehimlerin çok çok ötesindedir. Ayrılıktan kurtulup da visale erdiği zaman Hüda ile hevası olmaksızın söz söylerler.

4320

Canında Hüda’yı perdesiz olarak görür, bulutların deryadan dolduğu gibi onun nuruyla dolarlar. Can mülküne şah ve hükümdar olurlar. İnsanlar ve cinler ondan aldıkları hediyelerle hayat bulurlar. O eşsiz şeyh, bu ve bunun yüzlerce mislini verir, eğer ona canıgönülden mürit olursan. Onun hakkındaki inancın sağlam olursa, sen de onun gibi bilen ve gören olursun. İtikadını artır ki ayrılığın kavuşma olsun, esas odur.

4325

Her kim güzel ve sağlam itikada (inanma, gönülden bağlanma) sahipse onun canı, gönlü güzellikle bezenmiştir. Şu hâlde güzellik itikattadır. Sürekli itikadını artırmaya bak! Mademki güzelliğin kurucusu itikattır, itikat eden için daima iyilik ve güzellik vardır. Gönle itikattan ferah ve rahatlama gelir, derdinin dermanı da ondandır. İtikatlı kişinin işareti, dertli ve ızdıraplı olmaktır. Onu can yoluyla Hak tarafına götürür. (SAYFA 169)

4330

Doğru itikat, sahibini Hak tarafına götürür, sadakat ve muhabbet kanatlarıyla yükseklerde uçurur. İnanan inanılandan lezzet alır, daima onun didarından rahmet alır. Mesela; doğru sözlü bir adam, tam bir dürüstlükle bir şahıs hakkında dese ki: “Filan fakir, padişahtır veya şehzadedir. Kendini derviş kıyafetine koyarak gizliyor.” Ona inanır ve yönelirsin, bazen okşar bazen de armağanlarla gönlünü yoklarsın.

4335

Sonra başka biri çıkarak dese ki: “Onu gerçekten şah zannetme! O sıradan ve herkes gibi bir adamdır.” Evvelki neşen, derhâl karamsarlığa dönüşür. Mutluluğun tamamıyla gam keder olur. Gerçek budur; önceki memnuniyetin, itikadının sonucuydu, içindeki hoşluk ondandı. Fakat bilesin ki her hoşluk bir olmaz. Bahar rüzgârıyla hazan yeli bir midir? O, sana türlü meyveler verir, vücuduna güç kazandırır, hazan yeli ise seni onlardan yoksun bırakır.

4340

Haydi, zikirden, fikirden, namazdan, oruçtan, ibadetten kazanılan hoşluğu ara! Allah’ın (cc.) anılmasından, ibadetten gelen hoşluk, zevk, canlara can katar. O hoşluk seni daima diri tutar, geçici isen ebedi kılar. Sana o hoşluk rehber olur, her hoşluk değil. Sen ancak bu şaraptan sarhoş olursan ayıkırsın. Sen oruçtan ve namazdan, zekât vermekten, 

4345

gece namazlarından, sahtelikten uzak zikirden fikirden zevk aldığın zaman, peygamber ve evliyaları anmaktan, tarikat ve tertemiz özelliklerden zevk aldığın zaman işte bu hoşluklardır ki seni geçicilikten kurtarır, ondan sonra kalıcılık deryasında görünürsün. Eğer zikir ve fikir sebebiyle Hakk’ın nimetlerine yol bulabilir de Hak’tan ders almaya başlarsan ondan sonra Hüda’nın tertemiz şahsına yol bulur, kendinden ve iki âlemden geçersin.

4350

Ölümsüz hayata kavuşur, ebedi sonsuzluğun kaynağı olurusun. Kaynağı şehvet olan hoş şeyler ve zevkler rahatın değil, sıkıntıların mayasıdır. Bu hoşluk yol kesicidir, o, yol göstericidir; haberin olsun da ikisini bir tutma! Bu hoşluk aşağılıktır, seni alçaklara doğru sürükler. O, yücedir, yükseklere götürür. Bu; seni üzüntü ve sıkıntılar içinde cehenneme götürür. O; zevkler, mutluluklar içinde cennete götürür.

4355

Şehvetten, arzularına düşkünlükten gelen zevklerden sakın ki onlar veba rüzgârıdır. İman yaprağı ondan dökülür, gelecek denilen evi o yıkar. Kulluk yolundan başka yolda rahat, saadet arama! Irmağın, deryaya aktığı gibi sen de din deryasına ak! Tâ ki can bahçen, Rıdvan bağı olsun, güller ve imanla dolsun! Allah’ı anmakla canında ve kalbinde bu zevk oluştu mu

4360

bil ki Hüda sana, cennetine doğru yol vermiştir. Ondan sonra dertsiz otur! Şad ol! Doğru yol Hak’tan gelen hoşluktur. Bu hoşluğu iste ki o şarabın zevkini tadasın!

(SAYFA 170) Hakk’ın bakışı hoşluk içinde hoşluktur. Bu meyden sarhoş olana müjde ver! Bu hoşluk, bu zevk Allah’ın nurudur, Hak Teâlâ Hazretleri sultan, hoşluklar askerleri (hadimleri) dir. Güneş kursunun nuru da onun (güneşin) askeridir. Güneş, baba; ışıkları da oğullarıdır.

4365

İkilikten (iki görüşten) geç de her ikisini bir bil! Yüzünü ikiye değil, candan bire yönelt! Fakat ey salik, şunu da bil ki şahıs, Allah’ı bildiğinde onun karanlığı baştanbaşa nur olur, üzerinde benlikten eser kalmaz. Şehvet ateşleri o nurun içinde söner, canı ve gönlü Hakk’ın nuruyla dolar. Ondan sonra dünya ve ahiret rahatı ona aynı görünür.

4370

Ona erişen her şey mübarek olur (bereketli). Zuhur bulduğu şeyler düzenli (muntazam) olur. Ona hiçbir şeyden zarar gelmez, bil ki o, kârsız, zararsız yaşar (ikisine de kıymet vermez). Sen bu hâle gelinceye kadar din yolunda ibadetle, takvayla meşgul ol! Bu anlatımı, bu açıklamayı burada bırak da şarap iç! Ten küpünün içinde şarap gibi köpür! Güzeller güzelinin aşkıyla zevk ve eğlenceye koyul!

Güzelliğin ayrıntısını açıktan açığa anlat!

4375

Çünkü sarhoşluk da onun güzelliği cinsindendir. Hakikâtte iki değildir. O, bu şaraptır. Nakışlardaki (suretlerdeki) güzellik senin kendi zevkindir. Her ne kadar o güzeli onun yüzünde görüyorsan da.

Notlar

  1. Enbiya suresi 21/107 (Ey Muhammet!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
Önceki makale
Makale 60
Sonraki makale
Makale 62

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.