Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Bu makalede şu açıklanacaktır:

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma ve umursamazlık yüzünden gözlerinde güçsüzlük ve hastalık ortaya çıkmıştır. Güneşin nurunu karanlık perdesi olmaksızın (doğrudan doğruya) görmeye tahammül edemezler. Bu yüzden, onlara alacakaranlık içinde yaşamak lazım gelir ki güneşin nurundan faydalanabilsinler. Karanlık içinde kendilerini rahatsız etmeyecek kadar orta düzeyde bir nur hâsıl olsun da görecekleri şeyi görebilsinler. Bu suretle gözleri tedavi edildikten sonra zulmet vasıtasına gerek kalmaksızın güneş kursunu doğrudan doğruya seyredebilirler.

Bunun gibi, mana âleminde de öyle gözler var ki itaatsizlik ve gaflet sebebiyle güçsüzlüğe düşmüştür. Bundan dolayı Hak güneşinin görünmesine güç yetiremezler. Şüphesiz, bunlar da keyfiyetten (sebep-sonuç-şekil) bağımsız olan mana güneşinin nurundan, harf, söz, fikir, teori gibi suretlerin özellikleriyle karışık olan, anlam bilim, ilim ve hikmet gibi bilimler aracığıyla zevk alırlar (istifade ederler). Nihayet o gözler hastalıktan kurtularak sıhhate kavuşur. Ondan sonra bu vasıtalara muhtaç olmadan o nedensizlik güneşinin görünmesine güç yetirebilecek hâle gelirler.


Bir kimsenin gözü güneşin ışığına tahammül edemezse, karanlık ona yardım eder. Eğer cehaletine uyarak güneşe bakmakta ısrar ederse, gözünün güçsüzlüğü ve hastalığı artar. Tekrar karanlık yerler arar ki o zulmet ona perdelik etsin.

4695

Onun gözü, güneşin nurunu perde altında görmek ister, bundan dolayı karanlıktan yardım umar. Güneşin nurundan ancak karanlık içinde istifade edebilir, isteğine ancak bu suretle vasıl olur. Cenabı Hakk’ı delil vasıtasıyla bilmek de böyledir, anlattığım gibidir. Merd-i Hüda, Hüda’yı delile muhtaç olmaksızın görür, ona delilsiz vakıf olur.

(SAYFA 183) Başlangıç tarafına adımsız olarak koşar, dilsiz, dudaksız, candan haber verir.

4700

Ona göre hayır, şer ne varsa ortaya çıkar, ondan birşey gizlenemez. Yerde gökte, iyi kötü, kadın erkek, ihtiyar genç, gizli açık her şeyi açıkça görür (bu satır iki beytin mealidir). Halkta (avamda) bu görüş, bu anlayış nerede ki ona da böyle az bulunur mülk görünsün? Çünkü o (merd-i Hüda), nuru Hakk’ın nuruyla görür, Hak gibi her yerde hazırdır.

4705

Onun görüşü, Rahmanın görüşü olunca, eşya onun gözünden nasıl saklı kalabilir? Onun nakşı (sureti) vasıtadır, perde gibidir (ondan ortaya çıkan fiiller onun değildir). O surette edip eyleyen, daima Hak’tır, orada Hak’tan başkası yoktur. Netice budur. Bu hareket ki Hak’tan geliyor, arada cismin etkisi olamaz. Su üzerinde akıp giden çer çöpün hareketi suyun akışındandır, kendinden değildir.

4710

Görülen o ıstırap sudadır, talaşta değil. Akil olan, suyu görür, gafil olan talaşı hareket ediyor sanır. Toz hâlinde havada yükselen toprak da böyledir. Havada oraya buraya gider gelir. Fakat akıllılar bilir ki bu yükseliş, bu uçuş toprağın kendi işi değil, rüzgârın işidir. Toprağın tahtı hava üzerinde ise de sen onu rüzgârın elinde bir alet bil.

4715

Çünkü rüzgâr olmasa toprak havaya çıkamaz. Toprağın konağı yerdir. Onun merkezi daima alçaklarda olur. Eğer havaya çıktığını görürsen, onu havadan bil! O havaya dağılmış toprağın içinde havayı gör! O hareket, tamamıyla havanındır. Çünkü rüzgâr dindiği anda toprak alçağa düşerek hareketten kalır, güçsüz olarak yere serilir. İnsanın bünyesi topraktır, onun tarafından topraktan başkası istenmez.

4720

Hayvan gibi yiyip, içip, yatmak ister. Bütün hissi, arzusu meradadır. Eğer onda (insanda) ansızın Hakk’a doğru bir gidiş hâsıl olursa, o kendi işi değil, Hakk’ın çekmesidir. Çünkü o tarafa bireysel gidiş yoktur. Onun bu akışı Hakk’ın çekmesidir. Git, bu arayıp sormayı kendinden bilme ki Hakk’ın nimetinden uzak kalmayasın! Çünkü koyunlar, bu nimetlerden uzaktırlar. Zulmet nurla birleşemez.

4725

Zulmet, zulmetten artar, nurdan değil. Zevk ve neşenin matemle alâkası yoktur. Eğer melek gibi ibadet eden, o kıbleden (Hak’tan) tarafa candan secde eden olursan, Hak rızası için hayvan tabiatını bırakır, Hak’tan güzel güzel ders alırsın. Bu ciddi gayret (himmet), toprak tabiatlıların vazifesi değil, gök ruhluların (eflakiler) yolu ve hâlidir. Onu beşerin yapısında toplanmış sanma! Beşerden, şerden başka birşey meydana gelmez.

4730

Cenabı Hak, gayret senindir (sendendir), lütuf ve ihsan benimdir (bendendir) buyuruyor. Şu hâlde kendinde bir iyilik görürsen, Allah’tan; şerri ve başıboşluğu da kendinden, değersiz vücudundan bil.

(SAYFA 184) Gayret senden, iylikler Hüda’dandır. İhsanı daima ondan bil, kendine gel! Çünkü sana talepkarlık lütfeder. Sende aşk ve şevk hâsıl eyleyen odur. Bu hidayeti eden odur, isterse geri alır. Toprak havaya rüzgârsız nasıl kalkabilir?

4735

Talepte daima matlubu gör! Tâ ki kalbindeki açık nur fazlalaşsın. Çünkü Cenabı Hak gayretleri sana bağladı “femin nefsek”1 buyurdu, bunu candan dinle ki Kur’an’ın hükmüdür. Kulak ver, ürkme! (Tereddüt etme!) Çünkü buyruğa (nassa) fazla, eksik sığmaz. Talepte Hakk’ı gör, kendini görme! Çünkü yürüyen attır, eğer değil. Eğerin hareketi (yürüyüşü) attandır. Çünkü o, kendiliğinden yürüyemez.

4740

Mademki Hüda bizden hamdüsena istiyor, ondan başkası hamit, mahmut olamaz. İlim ve ameli ve sonuçlarını yürürken de dururken de (her zaman) ondan bil! Evlerin nuru güneştendir, madenlerin kıymeti içindeki cevherlerdendir. Toprağa kıymet veren, içindeki altın ve gümüş gibi madenlerdir. Bunlarsız toprağın maddi kıymeti yoktur. Hak Teâlâ güneşe, dünya da güneşten ışık alan eve benzer. Evdeki bu ışık, o güneşin lütfudur.

4745

Güneş olmasa bu hane (dünya), gece gibi karanlık kalır, rahattan uzak, mihnetle dolu bir yer olur. Dünyadaki rahat lütufları, onun nurundandır. Bu lütuflar olmasa dünya boş, kıymetsiz bir kabuk gibi kalır. Kabuk, özüyle (içiyle) güzeldir. Hakikâtte ise kabuk yoktur, hep özdür. Eğer görüş sahibi isen daima özü gör ki ondan başka bu kader yolunda tesadüf ettiğin şeyler yanlış düşüncelerden ibarettir. Fikir onun perdesidir, onu perdesiz görmeye çalış ki o, yeri göğü doldurmuştur.

4750

Eğer kör değilsen onu inişte, yokuşta, her yerde örtüsüz görürsün! Sahra, çöl, kara, derya her yer onunla doludur; güneş kursunun nurla dolu olduğu gibi. Nuru daima düşünmeden gör! Yakını, uzağı bırak (Delil arama!) Mahlûk olan güneşin nuru, yeri göğü böyle baştanbaşa doldurursa, bir zerreden böyle binlerle güneş yaratan kâinatın yaratıcısının nurundan

4755

yer gök, bütün kâinat nasıl dolmaz? Bütün eşya ondan nasip alır, hayat bulur. Güneşe, aya ışık veren de odur. Her ikisinin de alıp sattığı ondandır. Fakat nur-ı Yezdan’ın parıltısı manevidir. Onu, bu sırdan gafil olan anlayamaz. Her kim, bu kuşatan nuru göremiyorsa, onun hayattan, etrafını çevreleyenlerden haberi yok demektir. Nur-ı Yezdan, Vehhaptır. Lütuflar, ihsanlar her tarafa ondan dağılır.

4760

Bütün mevcudat, vücudu onun ihsanından alır, her tarafa o lütuf kanadıyla uçarlar. Hakk’ın nurundan başka bir şey göster de, ben de sana nur-ı Hakk’ı göstereyim. Öyleyse git, onu arama, onu görecek göz ara! Çünkü onun, yanından kaybolduğu yok. Kâinatta güneş gibi parlayıp duruyor, nuruyla yeri, göğü doldurmaktadır.

(SAYFA 185) Hiçbir şey yoktur ki ondan engellensin. Kâinatta Allah’tan gayrıyı görmek, ahmaklıktandır.

4765

“Suya gark olmuşsun, gafletle “Su nerede?” diyerek şuraya buraya koşup duruyorsun! Gaflet uykusu, seni kör ve sağır etti. Nihayet bu kapıdan tamamen kovulmana sebep oldu. Maksudun, yanında olduğu hâlde ondan uzaksın, o nura gark olmuşsun, hayvan gibi ondan nasipsiz kalmışsın! Atın üzerine binmiş olduğun hâlde at arıyor, atım nereye gitti diye ondan bundan soruyorsun! Bir akıllı sana demez mi ki: “Efendi! Şu bacaklarının arasındaki at değil mi?”

4770

Ata binmiş olduğun hâlde niçin ondan bundan at sorup duruyorsun? O vakit gene dersin ki: “Evet, doğrusun at, altımdadır. Ben de atın üzerindeyim, fakat görmüyorum. Şunu bana bir iyice göstersene!” 

Adam bunun gibi, seni esrara vakıf etmek üzere o kadar sözler söylediği hâlde hâlâ atım nerede diye sorar, oraya buraya koşarak ararsın!

4775

Ekmek kabı başının üzerinde duruyor, sen şaşkın şaşkın yiyecek lokma arıyorsun! Ekmek başının üstünde ama, onun ekmek olduğundan haberin yok, bir ekmek parçası diye can veriyorsun! Hak Teâlâ Hazretleri bir kimseye kendi tarafına yol vermezse, o kör olur. İyiyi kötüyü seçemez. Nasihat, gönlüne bent olur. Ayağı bağlı olan, yola nasıl gidebilir? İlaç içse derdini artırır. Kötüler içine karışan iyi de kötü olur.

4780

Herkese nimet olan akıl, zalim için çile ve uğursuzluktur, nimet, onda dert olur. Dünyada bahtın yâr olmazsa, âlemden nasibin gam, keder olur. Ne kadar züht ve takvaya gayret etsen o şekerler sende zehir tesiri gösterir. Senin için bela ve musibet olur. Ne mutlu talihi yâr olana. O çalışıp çabalamadan mükâfata nail olur.

4785

Her kötülük, ona gelince iyi olur, bir suç işlese, Hak gönlünü affeder. Eğri bir yol tutsa doğru olur. İyi, kötü her ikisi de onun hakkında devlet olur. Musa, İsa, Muhammet Mustafa aleyhisselam ne yaptılar da (ne amel ile) nübüvvete nail oldular. Hazreti Âdem’e kadar, evvel geçen enbiya da böyledir. Hepsi de (gayret ve amelsiz) muradına erenlerin padişahı oldu. Hepsi de erdiği devlete talepsiz, ibadetsiz erdi.

4790

Enbiyadan sonra da hâl böyledir: Dünyada her kimin talihi yüceyse maksuduna talepsiz, ibadetsiz erer, Hazreti mabudu ibadete muhtaç olmadan görür, ondan hiçbir şey gizli kalmaz, önünde her kapalı kapı açılır. O kimse ki amacını salih amellerle bulur, canıgönülden o tarafa koşar. O başarı, talepten değil, talihindendir; o, ezelden sultan olmuştur.

4795

Ona çaba yoluyla kolaylaşmış değildir. Pars, kızgın arslana yaklaşabilir mi?

(SAYFA 186) Arslan isterim ki vahşilere sultan olsun, sultan lazım ki debdebe ve gösterişli olsun. Saadetli, anasının karnında iken saadetli olandır. Baş, hiçbir şekilde ayak veya kuyruk olamaz. Altın, her ne kadar madenden çıkarsa da kıymeti madeninden değildir, kendisidir. O madeninden çıkmadan evvel de altındır. Gümüş ve bakırı da bunlara kıyas et. Ehl-i küfürle ehl-i dini de böyle bil!

Notlar

  1. Nisa suresi 4/79 Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammet!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
Önceki makale
Makale 65
Sonraki makale
Makale 67

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.