Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Bu makale şunu beyan edecektir:

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir ki “sebakat rahmeti gazabi”1 buyurmuştur. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir. Anne ve babanın çocuklarını dövmesi de öpüp okşaması gibi şefkat ve muhabbet eseridir. Kin ve düşmanlık alameti değildir. Mecazi olan ana baba böyle olursa, mutlak yaratıcı olan Allah (c.c) hazretlerinin ne kadar merhametli olacağını sen kıyasla. Şunu da ifade edecektir ki Hak Teâlâ Hazretleri insan ile cini ibadet için yarattı ki: “Ve mâ halaktul cinne vel inse ”2

İnsan ile cinin yaratılmasından amaç ibadet olunca, kulluğunu burada yapmayanlar cehennemde yapacaktır ki ilahi istek ortaya çıksın. Lâkin buradaki kulluk çabuk kabul olunur, oradaki geç. Ve şu hadisi şerif şerh edilecektir: “Ene inde zanabdi bi… ”


(SAYFA 220) Ben lütuf menbaıyım. Benden bağış ve keremden gayrı bir şey meydana gelmez.

5690

Bardakta ne varsa, dışarı onu sızdırır. Şekerse şeker, zehirse zehir. Benden meydana çıkanlar, bana layık olan şeylerdir. Ben sırf lütufum. Göklere yıldızları ben verdim, zemine gülzarları ben ihsan ettim. Yerde gökte, insan, melek, benden yüz binlerce armağan alırlar. Evliyaya olan ikramım, bundan fazladır. Çünkü başlangıçta arzulananlar onlardır.

5695

Onlar ezelde seçilmişlerdi, gökleri, zemini onlar için yarattım. Şu hâlde, âlem vücut, onlar (veliler) candır. Ten fani, can bakidir. Bizim işimiz onunladır. Çünkü onun ruhu bizdendir ve bizim emrimizi candan kabul etmiştir. Yaratmaktan maksadım da bu idi ki onlara kulluk ettireyim.

5700

Gece gündüz candan ibadet etsinler, kötü olan şeyleri gönüllerinden çıkarsınlar. “Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya’budûn ”3 ayetini oku! Ve bunu iyi bil ki cihan halkının yaratılışındaki amaç, Hüda’yı zikr ve ona hizmet olunca Hakk’ın rızasını ibadette ara! Tâ ki sen de onun istediği olasın. Dünyada senden istenen de ibadettir. Eğer burada cehdedip bu vazifeyi yapmazsan,

5705

ahirette yerin cehennem olur, ihmal ettiğin kulluk vazifeni orada yapmaya mecbur olursun. Cehennemde içtenlikle ağlar ve inlersin. Canıdilden yalvarırsın. Tâ ki ilahi istek yerine gelsin. Bunu anla da Hakk’a sığın! Kesin olarak bil ki Hüda’nın isteği, halkın, kendisine kıyamete kadar ibadet etmesidir. Veliler, cihana her ne kadar cihandan sonra geldilerse de cihan onlar için yaratılmıştır.

5710

Cisim olarak (zamanen) âlemden sonraysalar da manen âlemden evvel mevcut idiler. Ağaç, her ne kadar meyveden evvel vücuda geldiyse de, bahçıvanın ağaç dikiminden kasdı meyve idi. Şu hâlde meyve, bahçıvanın düşüncesinde ağaçtan evvel mevcuttur. Haberdar isen bunu anla! Haydi! Suretten geç, manayı tercih et! Tâ ki fikrin, görüşün sağlam olsun. Çünkü cihanın meyvesi onlardır. Şüphe yok ki onlar yakınlık semasına yükselmişlerdir.

5715

Gerçek devlet ve sevgilinin güzel yüzünün devleti onlarındır, rahmet ve nur da onlara nasiptir. Yer ve gökten maksud-ı yezdan, onlardır, bizzat yer ve gök değildir. Artık düşün ve kanaat getir ki: Cenabı Hak insanlar hakkında hayır murat eder, şer istemez. Sen niçin Hüda hakkında kötü düşüncede bulunursun? Kötülerden uzak durması da cömertlik ve lütuf eseridir. Her kim Hüda hakkında güzel düşünce beslerse ona Hüda tarafından, düşündüğü şey verilir.

5720

Cenabı Hak buyuruyor ki: Herkesin benim hakkımdaki zannı (benden umduğu şey) ne ise ben daima onun zannı üzereyim (onun umduğu gibiyim).

(SAYFA 221) Zan, cisimdir, ben onun canıyım. Sen o zannı vaki olmuş gibi kesin bil! Ben o iyi düşünceye mükâfat olarak yüz can bahşederim. Can nedir ki sonsuz ömür veririm. Hak Teâlâ buyuruyor ki: “Ben kulumun zannı yanındayım. Herkesin zannına göre bulunmayı adet edinmişim. Onun gönlüne o zannı benim ilham ettiğimi bilsin,

5725

benim bahşedeceğim lütfu o zandan anlasın. Öyleyse hüsnüzanları Hakk’ın habercisi ve müjdeleyicisi bilmek lazımdır ki aslında o hüsnü zanlar Hakk’ın, kullarına yaptığı kendi tarafına bir davettir. Ben daima o zannın içinde gizliyim. Ki zaten ben canım, iyi düşünce de benim suretimdir (cismimdir).” Bunu şerh ederken bir daha tekrar edeyim ki: “Cenabı Hak’tan lütuftan başka bir şey gelmez. Lütfu da lütuftur, kahrı da. Cenabı Hakk’ın kahır suretinde görünen lütufları, döve döve helva yedirmek kabilindendir.

5730

Cehennem azabı, ancak kulları ıslah (yola getirmek) içindir. Yoksa o, bir kimseye fenalık istemez. Cennetin güzel yüzü karşısında, cehennemin çirkin çehresi kahır ve gazap görünürse de ikisi de lütuftur. Art niyeti bırak! Hak’tan müminlere fenalık gelmez. Eğer sana bir fenalık gelmişse, onu, kendin yapmışsındır. Bunu niçin Hakk’a isnat ediyorsun? Kur’an-ı Kerim’de “Ve ma zalemna…”4 ayetini oku! Gör ki zulmü kendine kendin yapıyorsun!

5735

Baba, çocuğunu niçin tokatlar, ayağına niçin bukağı vurur? Bütün o kahırlar çocuğunun hayrı için değil midir? Evlada babasından iyi kim dost olabilir? Demek ki dövmek, onu ıslah içindir, kin ve husumetten değil. Babanın, evladına olan hiddet ve şiddeti sevgisindendir. Yoksa hangi baba evladına eziyet eder? Hak Celle ve Âlâ Hazretleri de kullarına dünya ve ahirette böylece hayır murat eder.

5740

Şüphe yoktur ki o, babadan daha çok şefkatlidir. Hatta babadaki şefkat de ondan gelmiştir. Baba ne almışsa Hüda’dan almıştır. Kendisi arada vasıtadır. Yoksa bütün alıp sattığı Hüda’nındır. Babanın rolü nedir? Kendi zevki için bir kadınla yattı, yalnız idi, kendi keyfi için kadınla evlendi. Ona o zevki veren, o ihtiyacı hissettiren de Cenabı Hak’tır. Bir damla meniye ana rahminde çocuk sureti veren de Hallak-ı Teâlâ’dır. Babanın bunda da bir etkisi yoktur.

5745

Sani’in yanında baba kim oluyor ki Hak’la beraber onun da adı anılsın. O işte: “Bir katre meniden böyle bir insan yaratmak kimin işidir? Böyle değersiz bir suya âlemi hayran edecek derecede güzel suret veriyor, bu ilim ve bu sanatta onun ortağı, benzeri ve yardımcısı da yoktur.” diyen baba da hayrettedir. Mademki bunların hepsini o yapıyor, demek ki bütün eserler onundur ve o, eserleri hakkında herkesten şefkatlidir.

5750

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn ”5 anlamınca, “Her şey sonunda ona döner.” Ondan gelen her şey ona geri dönecektir, tereddüdü bırak! Bunu kesin bil! Şüphe yok ki Hallak-ı Kerim, seni yoktan yarattı, yarını yüce (ulvi) âlemden, yarını aşağılık (süfli) âlemden aldı.

(SAYFA 222) Yüce kısmın yüksek göklerden, aşağı olan kısmın da aşağı yerdendir. Aklınla imanın, gök nurundan, küfür ve ihtiras zulmetleri de yer toprağındandır.

5755

Her iki kuvvet de seni kendi tarafına çekmek, rakibinin elinden almak ister. Nihayet hangisi galip olursa sen onun malı olur, onun hükmü altına girersin. Şu hâlde Hakk’a talip olan cana ne mutlu! Her neye talip isen, sen osun! Can peşinde isen, kesin olarak bil ki: Cansın! Bu bahsin tükeneceği yok, sen gene evvelki bahsine dön! Hakk’ın sanatı ve eserleri hakkındaki şefkatini izah eyle! (Hak Teâlâ) sana yüz babadan şefkatlidir.

5760

Baba, duasında evladı için hayır temenni ettiği zaman, Hallak-ı Teâlâ güler, ona der ki: “Sen, evladına benden daha şefkatli misin? Sen, ne yaptın, ona ne emeğin geçti? Hepsini veren benim, ben ona senden şefkatliyim. Sen boşuna müdahale ediyorsun, git, aradan çık! Ona benden fazla merhamet edecek yoktur. Onun cismini topraktan ben yarattım, tertemiz nurumdan ona can ve akıl verdim,

5765

daha neler verdiğimi ben bilirim. Beka diyarında da neler vereceğim. Çünkü onun biricik yaratıcısı benim. Sen ne bilirsin? Git, onu bana bırak! Ona dünyada büyük mertebe verdim. Öldükten sonra da daha âlâsını veririm.”

Notlar

  1. Rahmeti gazabından aşkındır.
  2. Zâriyât suresi 51/56 Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
  3. Zâriyât suresi 51/56
  4. Hud suresi 11/101; Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince, Allah’ı bırakıp da taptıkları ilâhları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlâhları onların sadece ziyanlarını artırdı.
  5. Bakara suresi 2/156 Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.
Önceki makale
Makale 77
Sonraki makale
Makale 79

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.