Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Bu makale şunu açıklayacaktır:

Nasıl ki Âdem aleyhisselam yerde gökte Allah’ın halifesi ise, dünya halkı olan insanları Hakk’a irşat eder, semalardaki meleklere imamlık ve rehberlik eder ve onları ilimlerinin üstünde birçok Rabbanî ilimler ile aydınlatır ve süslerse, vuslata ermiş velilerin cümlesi de aynı hükümdedir.

Bu makale şunu da ifade edecektir ki dünya şehvetleri ve tabiatları, ateştir. Ateşin aslı cehennemdir. O cihanın ibadetten kaynaklanan zevkleriyle keşifleri tamamıyla nurdur. Ne vakit ki nefis nâri yüzünü Hak dostluğu tarafına çevirirse, o zaman nur olur. Evliyanın nurunun iksirinden bakırı altın olur; nârı, nura dönüşür. 


Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler. Çünkü onda hadsiz hesapsız nur görürler. Hak Teâlâ onu, menzile rehberlik etsin diye, yerde gökte halife kıldı.

5950

Tâ ki meleklerle insanlara kılavuz olsun, canlarını o sırdan haberdar etsin. Huri, insan, cin ona kul olsunlar, onun nurundan hayat alsınlar. Hüda’nın mutlak vekili Âdem’dir. Onun canının yakınlığı, nurların nurudur. Makamı, yüksek semalardan da yüksektir. O, safların safıdır. Onun yanında saf, tortu gibi kalır. Çünkü her sufi sefayı ondan iktibas eder.

5955

Sen, Âdem’in ruhunu ruhların ruhu bil ki ondan ruh alasın. Onun iksiri senin ruhuna bağlandı mı, ruhun nârî de olsa, nur olur. Bil ki nârî olan ruh, ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı nurî, vasılların ruhudur. Nârî ruhlar, sonunda nurî olmak kastıyla onların (vasılların) nurundan ders alır. Mademki dünya hayatı için yokluk kaçınılmazdır ebediyet tarafına yönel ki ebedi yurt orasıdır.

5960

Böyle bir mülke insanı onlar nail kılar. Ferdiyet nuru o fertlerden dağılır. Merd-i Hüda da âlemin yardımcısıdır ve cihanda Hazreti Âdem gibi Allah’ın halifesidir. Cenabı Hak onu âleme rahmet olarak resul kılmıştır. Tâ ki fakire, zengine ihsanda bulunsun. Onun canını anasır içine koydu ki anasır ehline de can ve gönül bahşetsin, körlerin gözü açılsın, cahiller âlim, ahmaklar zeki olsun.

5965

İyilik ve kötülük kaydından azade olsunlar, benlik hapsinden kurtulsunlar.

Yokluk dünyasında var olanlar, yüce ve düşük, ne varsa hepsinin üstündedir.(SAYFA 230) Onun yüksekliği beladan uzaktır, boşluktan da doluluktan da (her şeyden) üstündür. Oranın sıhhatinde hastalık korkusu yoktur. Padişahlığı, askere, hazineye muhtaç değildir. O padişahın hazinesi harcamakla tükenir veya eksilir takımdan değildir.

5970

Bütün âlem ondan aldıkları hâlde o, gene eski hâlindedir. Vermekle eksilmez. Cihanın bütün parçaları onunla aydınlanır. O, güneş gibi ebedi, felekten ışık yayar. Yüce ve alçak her şey, o ışıktan nur devşirir, ona bu hediyelerden kesinlikle usanç gelmez. İyi kötü (liyakatı olan da olmayan da) ondan gıda alır, kamerin nuru da kendisi de ondandır. O beka deryasının sahili yoktur. Anla ki ilm-i ledüne noksan erişemez.

5975

Onun ilminden ne kadar ilim, hoşgörüsünden ne kadar hoşgörü alırsa alsınlar ne ilmi eksilmeye uğrar, ne de hilmi. Belki bu arama tarama onları daha fazla artırır. Gene o fakirin öyküsüne geri dönüyorum. O, âlemde benzeri olmayan fakirin. Başı gözü onun hayalinden bir an gitmiş değil, nazarında ondan başka kimse yoktur. Onun sevgisi canım ve gönlüm içinde yerleşmiştir, Hüda’dan daima istediğim odur.

5980

Gönlüm şeker kamışına benzer, mayası onun muhabbetidir. Yahut gönlüm, nuru o sevgiden ibaret olan bir gözdür. Gönlüm ondan bir nefes yoksun değildir. O inci, gönül sedef, can da onun katresidir. Böyle nadir ve makbul kitap (Mesnevi) o fakirin iltimasıyla yazıldı. Onun aruzusuyla şiir ipine dizildi. Tâ ki cihanı onun tarafına kılavuzlasın. Bu, ona maldan, mülkten daha kıymetlidir, hakikâtte ebedi mülk bundan meydana gelir.

5985

Dünya mülkü ihtilam uykusu gibidir, ebedi mülk ise sahibi gibi daim ve bakidir. Dünya mülkü kalmaz, âhiret mülkü kalır. Bunu bırak gitsin, onu al! Çünkü senin yerin pak yüreklerdedir. Toprak altına münkirler gibi gitmemelisin. Can oldukça, ten giderse gam değil. Can, aşağılardan yücelere yükselir. Kabuğun kıymeti, cevizin içini muhafaza edip beslediği içindir.

5990

Öz, perdesiz görünürse daha kıymetli olur ve şüpheye yer kalmaksınız görülür. İç, kabuk perdesinden çıkar da sırf iç kalırsa elbet daha kıymetli olur. O cevize kimse çürük diyemez yahut kabuğu yoktur, diye reddetmez. Belki onun kemali bu hâlinde daha iyi anlaşılır. Çünkü kabuğunda iken bu kadar açık değildi. Artık kabuktan kurtulduktan sonra sızdırılmış bal gibi halis olur ve her tatlıya girebilir.

5995

Saf sufilerin gıdasını teşkil eder. O sufiler ki derunlarına Kaf Dağı’nı sığdırmışlardır. Kaf nedir ki onların canlarında âlem mevcuttur, âlemin de kıymeti yok, kalplerinde Hüda oturuyor. Cevizin kırılıp kabuğundan soyulması böyle yüzlerce hakikâti temsil eder. Müminin ölümü de böyledir. Onlar ölümde ebedi hayat bulurlar.

(SAYFA 231) Kabuk gibi olan tenden ayrılır, besleyici konumundaki canı, Hüda ile baki kalır.

6000

Ten kabuğu toprakta çürür gider, can incisi taptaze olarak Hazrete kavuşur. Cahillik edip de böyle kimseye öldü deme! “Hayat buldu, onu bir dostu aldı götürdü” de! Cisimde iken katre idi, şimdi derya oldu; zerre idi, güneş oldu. Cahil halk yanında ölüm, donmak, çürüyüp mahvolmaktan ibaret sayılırsa da hakikâtte temizlik ve diriliktir. Zevk ve sefadır, sonsuz devlettir.

6005

Bir veli ile bir nefes sohbet eden kimsenin, ölümden hiçbir gamı, korkusu olmaz. Ona atfedeceği kudret nazarı öyle bir nur bahşeder ki o nur cehennem ateşini söndürür. Çünkü hadisi şerifte buyrulmuştur: Cehennem müminlere rica eder, der ki: “Ey mümin, çabuk geç ki nurun benim nârımı söndürdü.” O veli sana böyle bir nur bahşedince, köle isen de şah olursun!

6010

Çünkü ziyaret eden, ziyaret edilenden öyle bir nur toplar ki güneş bile ondan istifade eder. Şüphesiz, o nur öyle yüz ateş olsa söndürür, belki dikenleri gülşen eder. Daha isterse o cehennemi cennet eder, semadaki güneş o nurun değersiz bir zerresidir. Onun hükmüyle nâr, nur olursa, o faziletli nurun ne olması lazım geleceğini sen söyle. O kimse ki nazarıyla bakırı altın eder. Şüphe etme ki altını da elmas eyler.

6015

Eğer inci tanesi ise daha kıymetli bir hâle getirir, belki Hazreti İsa gibi feleklerin büyüklerinden eder. Bizim fakirimiz (bahsetmekte bulunduğu mürşit) din ulusu olunca, canımızın ayin ve ibadeti de onun aşkı olur. İster melek olsun ister beşer, onun hüsnünden başkası gözümüze görünmez. Allah’tan ömrünün uzun olmasını ister, dünyada ona devlet, makam ve yücelikler dileriz. O önder zahiren her ne kadar bizden uzakta ise de bâtınen bizimle beraberdir.

6020

Ey manaya aşina olan kimse, uzaklık şekilseldir. O, manen yakındır. Dinle! (İtimat eyle.) O yakınlığın şerhini, benden, bensiz ve sensiz, dudaksız ve kulaksız, ten vasıtası olmadan o esrara mahrem olduğun, o güneşin nurundan ay gibi faydalandığın zaman gönlümde perdesiz görürsün ve benim ona farklılık kabul etmeyen visalimi bilir ve anlarsın! Öyleyse o fakiri bizden uzak sanma! Keman (yay) bizimle beraber oldukça okun kaybolmasının ehemmiyeti yok.

6025

Keman mevcut olursa, ok nereden olsa bulunabilir. Asıl bizimle oldukça parçaların yokluğunun önemi yoktur. Ey dost! Asıl, onun ruhudur, cismi değil. İsimlendirilen hazır olursa ismin ehemmiyeti kalmaz. Şükrün varsa ona ne isim verirsen ver, adının değişmesiyle zatı değişmez. Eğer sen benimle perdesiz hemdem olaydın, sana bunun sırrını mahrem olarak söylerdim. Fakat sana gizlice kalp yoluyla söyleyeyim, böyle bir sırdan hariç kalmayasın diye.

6030

Can ve gönlün derunu suretsizdir. Gerçi maddi unsuru itibariyle görünmemektedir.

(SAYFA 232) Evet, vücudu bizden uzaktır, fakat ruhu bizimle beraberdir ve gönülden bir an örtülü değildir. Bil ki gayb ve hazır böyledir. Sureti (cismi) gözümde, ruhu canımdadır.

Önceki makale
Makale 81
Sonraki makale
Makale 83

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.