Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Bu makalede şu açıklanacaktır:

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir. Mesela iyi nakışlar yapmaya muktedir, fakat fena nakışlar yapamayan bir nakkaş, hem iyi, hem de fena nakışlar yapmaya muktedir olan nakkaşa göre yetersizdir. Şimdi iyi kötü, güzel çirkin, mademki Hakk’ın kudretinin mükemmelliğini ve sanatını tecelli ettiriyor, bu itibarla aralarında fark yoktur. Çünkü hepsi de bir amaca hizmet etmektedir. Fakat bu noktadan bakılmazsa bunlar elbette eşit değildirler.

Bu makale şunu da ifade edecektir ki Hüda’nın zıttı yoktur. “La zıdda ve la nidde leh”tir1. Çünkü iki zıttan biri vücut bulunca diğeri yok olur. Sıcak soğuk, hastalık sağlık, hayat ölüm, tatlı acı vesaire gibi. Hak Teâlâ Hazretleri bütün zıtların mucididir. Her şeyin varlığı ondandır. Kendi varlığının zıddı nasıl olabilir? Bu, imkânsızdır.


Küfür olsun, İslam olsun, Hüda’dan ne gelirse o iyidir. Hamdü sena et! Her ikisi de Allah birdir, şeriki yoktur der. Herkesi istemeden zengin eden odur. İyi, kötü her şey Hakk’ın sanatını açığa çıkarır, şirki candan ve gönülden söküp atar.

2580

Her biri kendince şehadet ediyor ki “Ondan başka ilah yoktur.” Hak Teâlâ Hazretleri vahittir, kendi sanatıyla yeri göğü, kadını erkeği meydana getirmiştir. O, neyi emrederse o olur. Gerek iyi, gerek kötü bütün nakışların, suretlerin mucidi odur. Hepsinin Hakk’a göre durumu birdir. Bunu ölçüt bil! Tereddüt etme! Fena nakış der: “Allah buna da kadirdir. Gerçi iyi nakışlar da ondan ortaya çıkıyor.”

2585

Değil mi ki her ikisi de ondan meydana geliyor? Her ikisi de onun padişahlığını ilan ediyor demektir. Bu itibarla ikisi bir hizmette bulunuyorlar demektir. İkisinden de halk eşit olarak faydalanıyor. Halk, bunları görünce der ki: “Ey Vahid-i Hakiki ey iyi, kötü nakışlar yapmaya kadir olan Rabbimiz! Sen, hem güzel hem de çirkin nakışlar yapmaya güç yetirirsin! Bunu senden başka kim yapabilir? İyi, kötü, senin huzurunda fermanına tâbi çavuşlar gibidir.” Dilsiz oldukları hâlde derler:

2590

“Ey gafiller güruhu, uyanın! Canıgönülden şaha itaat edin de, sanattan sanatçı tarafına ulaşın! Yazıklar olsun ona ki gaflet meyvesiyle oyalandı. Ey basiret sahipleri, ibret alınız!” Çünkü ibret, iş adamının (akıllı kimsenin) özelliğidir. Aklı olan kimse sanatın sanatkârını alır, bunlar aracılığıyla kanatlanarak melekler gibi sanatkâra doğru uçar. İlahi sanatkârlık, dünyanın karanlık gecelerinde ona kılavuzluk eder, yolunu doğrultur.

2595

İbret kanadıyla Kaf Dağı tarafına uçar, Anka gibi oralarda dolaşır. Ten perdesi olmaksızın, ruh gibi Hakk’ın sırat-ı müstakimi üzerinde yürür. (SAYFA 106)

Elsiz ayaksız olduğu hâlde seferde ayağı kaymadan, yolunu şaşırmadan menzile erişir. Nihayet orada kalır. O mercide ki orası can atı için ne güzel meradır. Yazık o cana ki bunun aksinedir. Öyle bir huzurdan mahrum ve uzak olur.

2600

Eşkıyalığından dolayı rehber, ona yol kesici; lütuf ve vefa, kahır ve cefa olmuştur. Bu şahıs oradan daha yükseklere çıkacağı yerde başını bu dünyaya çevirir. Gözleri bu seyirden nurlanacakken, bu gafilin gözlerine daha ziyade karanlık ve körlük gelir.

Hakk’ın sanatı, akıllılar için uyanıklık vasıtasıdır. Cahiller için gaflet ve hastalık vesilesidir. Akıllı, dünyadan ahirete gider, gafil, dünyada gam içinde boğulur kalır.

2605

“Yüzümü dünyaya nasıl çeviririm? Bu güzel İrem bağlarına (Hakk’ın yaratıcılığını seyir âlemine) nereden düştüm?” diye canı sıkılır.

Gecesi gündüzü hep dünya kaygısıyla geçer ki acaba refah ve serveti daha ziyade artırmak için hangi vasıtaya başvursam diye.

Çirkin hırsı an-be-an artar, sürekli hırs hevası içinde yürür. Hırs içgüdüsüyle birçok işlere el atar. Şarap içmeden hırs ile sarhoş olur. Şuna buna ne suretle yüzsuyu döküp de göze gireceğim diye bin türlü hile ve oyun kullanır.

2610

Emellerine nail olduktan sonra da bunlar ziyana uğrar, eksilir korkusuyla yanar yakılır. Eğer servet ve refahça benden daha üstünü olursa yazık bana! O vakit hâlim nice olur der. Bu konularda emniyet altına alındıktan sonra yeni yeni endişeler içini kemirmeye başlar: “Nihayet ölüp dünyadan gideceğim, bu vücut kabre girecektir. Acep ondan sonraki hâlim n’olacak?”

Cenabı Hak beni cennete mi koyacak, yoksa cehenneme mi atacak?

2615

Cennete layık olmadığım besbelli. Oraya gideceklerin yüreği tertemiz olacak. Dünya sevgisi canı, gönlü Hak’tan habersiz etti, yolları kapattı. Bundan dolayı bizden kulluk ortaya çıkamıyor ki bizi o hayata eriştirsin. Dünyadan gelen hayat geçicidir. İbadetten yayılan sağlık sürekli ve rabbanîdir. O, baki kalmadı, kalmaz. Bu ebedi, baki kalır. Böyle hayata sahip olan, bir yere sığmaz.

2620

Himmeti böyle yüksek olanlar, değil mezara, dünyaya sığmaz. Dünyanın bir yarığına nereden sığacak. O, dünyayı yarıp gideceği zaman, onun nuruyla dağ taş bütün cihan dolmuştur. Böyle bir arslan mezara nereden sığacak? Süleyman, karınca deliğine girebilir mi?

Haydi! Süleyman’ı kendin gibi karınca görme ki karınca gibi hakir olmayasın! Ey kul! Kendini şahla kıyas etme! Saman çöpünü aya kim benzetir? (Ne münasebet).

2625

Bunu iyi bil ki her kim eserde ve sanatçının sanat tarzında kalır, ahmaklık ederek sanatkâr tarafına yönelmezse,  daima mahzun olmuş ve kedere batmış demektir. Dünyada ona gamdan, elemden başka bir şey yoktur. Zaten dünya baştanbaşa gamdır. O, dünya sevgisini gönlüne yerleştirdiği için gam içinde kaldı. Dünyada gamdan başka bir şey elde etmediği gibi, ahirette de gama battı.

(SAYFA 107) Fakat o akıllı ki aşkla bu eserlerden sanatçı tarafına yüz döndürdü.

2630

Her zaman sanattan sanatçı tarafına uçar, gönül malını birer birer oraya götürür. Gönül malı ki akıl ve kuvvetten ibarettir. Oraya götürür ki emniyet ve bahtiyarlık yeridir. Mallarını yol kesicilerden muhakkak olarak kurtarır. Çünkü onu Cenabı Hakk’ın eline emanet etmiştir. Kuvveti, geldiği yere gitmiştir. Niyaz getirdiği cihetle naz tarafına geçmiştir. Katre denize düşünce emin olur, Hak deryası tarafında kalır.

2635

Deryanın huzuru onun sırrının koruyucusu olur. Onun yanında bulundukça afetten korunur. O deryaya karışınca belirsiz olur gider. Artık bu nişan, o nişansızlık içinde erimiştir. Kendini yitirmedikçe (kendinden geçmedikçe) kendini bulamazsın. Her kim kendinden (geçer) fani olursa o baki kalır, can ağacını cennetin ortasına diker. Ey oğul, varlığı yoklukta ara! Vuslat melekeni eksiklikte bil!

2640

Kulluğa gel de şahlığı gör! (Kulluğun mükâfatı padişahlıktır). Öyle bir sarhoşluğa git de ayıklığı orada seyret!

Ayıklık, sarhoşluktan gelen ayıklıktır. Yücelik, tevazûdan doğan yüceliktir. Ey aziz! Hâle ters tarafından bak, bu seferi de aksine yap. Böyle yola gittiğin vakit, korkusuz gider, tehlikelerden emin bulunursun. Sani-i Hak, bizi yere göğe, dokuz kat göğe haberli kılar.

2645

İyi, kötü o sayısız nakışlar dilsiz olarak vasf-ı Hüda’yı söylüyorlar. Diyorlar ki: “Biz mahlûkuz, bizim yaratıcımız vardır.” Sabahın olmasını gerektiren bir sebep olduğu gibi cihanın yaşı, kurusu zerreler gibi hep aşk ve heva içinde uçuşurlar. Güneşin nuru içinde uçan zerreler derler ki: “Ümmü’l-Kitap”2 “Kitabın Aslı” onun yanındadır. Dilsiz olarak Hakk’ı tespih ederler, kazmasız külünksüz, şirki göklerden kazarlar, atarlar.

2650

Eğer sen o tespihleri dinleseydin, ayaksız olarak (yalınayak) arzın bahçelerine koşardın. Orada sayısız ilginçlikler seyrederdin, sağdan, soldan, üstten, alttan (her taraftan) onların hepsi de gizli, açık zikir edenlerdir, cümlesi de dilsiz, sözsüz şükredenlerdir. Hepsi de derler ki: “Allah’tan başka Allah, ondan başka hâlik ve kadir yoktur. Bizim varlığımız, tamamen hamdü senadır. Hep tatlıcı biziz çünkü o bizim şekerimizdir.”

2655

Gerçi hepimiz Hüda’nın sanatıyız. Fakat kimimiz aziz, kimimiz hakiriz. Eserlerin kimi soğuk, kimi sıcak, kimi eskimeye yüz tutmuş kimi yeniliğe, kimi zahmet kimi ferah (rahat) her birinin türlü türlü dereceleri vardır. Toprak, hava, su, ateş.

Bunlar birbirlerine zıt ve düşman değiller mi? Gerçi zıtlar buraya düşmüş bulunuyorlar, fakat hepsinin sığınağı ve kaynağı o taraftır. (SAYFA 108)

2660

Bundan dolayı Hakk’ın zıttı yoktur ki bütün zıtlar ondan gelmiştir. O hâlik ki bütün zıtların varlığı ondandır, zıttı yoktur. Çünkü bunlar hep onun icadıdır. Zıttı icat edenin zıttı nasıl olabilir? Mevcudu ile sona erecek bir mevcut tasavvur olunabilir mi? Bu nedenle, “La zıdda ve la nidde leh”3 sözü doğrudur. Âlemde bir şey ona zıt olamaz. Çünkü zıt, zıttının vücuduyla yok olur. Su ile ateş birleşebilir mi?

2665

Kutlu ateşin içine düşen suda mahvolur. İki şeyin birbirine zıt olması, biri diğerinin mahvını gerektirmesindendir. Hayatını Hak’tan alan hangi varlık, Hakk’a zıt olabilir? Bütün zıtların hayatı (varlığı) Hak’tan olunca hepsi de onunla kaim olur. Cihanda bir kimse ona nasıl zıt olabilir ki cennetle cehennem onun vasıflarıdır. Her ikisi de ebedi zatın nitelikleridir. Hayır, şer, yaş, kuru her şeyin hayatı ondandır.

2670

Dünya padişahlarının ahlâkı bazen lütuf, bazen şiddettir. Lütuf, dostlar; kabalık düşmanlar içindir. Padişahlık bu iki şeyle kemal bulur. Bu iki özellik saltanatın iki kanadıdır. Eğer ondan bu ikiden biri noksan (yok) olursa, onu tek kanatlı kuş say!

Kuşun kanatlarından biri eksik olursa onda güzellik ve kuvvet kalır mı? Kuşun bir kanadı eksik olursa uçamaz. Ona dengeyi sağlayan iki kanattır.

2675

Mizan (ölçü-tartı), ilahi adaleti uygulattırır. Fazlayı eksikten o ayırır.

Notlar

  1. Zıddı ve dengi yoktur.
  2. Ali imran suresi 3/7 O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.
  3. Onun zıddı ve benzeri yoktur.
Önceki makale
Makale 41
Sonraki makale
Makale 43

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.