Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Bu makalede şu açıklanacaktır:

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Mesela altın, ekmek vesairenin birçok çeşidi vardır, fakat hepsi birdir, çünkü çeşitli zarflara konmuş aynı şeydir, hepsi de aynı adla anılır. Mesela; altın, keten, ipek ve yün keselere konsa, halk onun hepsine altın der, gümüş konmuşsa gümüş, bakır konmuşsa bakır der. Resulü Ekrem’in müminler hakkında nefsi vahide (tek bir nefis) buyurması bundandır. O, müminlerin cisim ve tabiatlarınca olan farklılıklarına bakmadı. Çünkü bunlar zarf çeşidinden şeylerdir. Ancak onlarda altın gibi gizlenmiş olan imana baktı.

Bu makalede şu da açıklanacaktır:

Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır. Cenabı Hak peygamberlerin uygulamalarının özelliklerine yardımcı olacak durumlar ortaya çıkarmıştır. Mesela, Hazreti İsa’nın yapısında, yalnız yaşamak arzusu hâkimdi. Cenabı Hak onda onu fazlalaştırdı. Resulü Ekrem’in şerefli tabiatlarında kadın sevgisi galipti, Cenabı Hak “fenkihû mâ tâbe lekum minen nisâi ”1 hükm-i celilini meşru kıldı. Böylece her peygamberin hasletinden bir şeriat ortaya çıktı. Bununla beraber o özellikleri kendine birer alet edindi (şer’i kuralların uygulanmasına sebep ortaya çıkardı). Bundan dolayı hepsi Hak’tan gelmiştir. Çünkü “kalbu’l-mümin beyne isbeayni min esâbi’irrahmân” “Müminin kalbi, Rahmanın parmaklarından ikisi arasında bulunur, onu istediği gibi çevirir.” mazmun-ı şerifince müminin kalbi kuralların uygulamasına alet (vasıta) olmuştur. Alet, kendiliğinden bir iş göremez: Mesela kalem, hayır, şer ne yazarsa, sorumluluğu yazana döner, kaleme değil.

Her nebi, Hakk’ın kudret elinde birer alettir, kalem gibi araçtır. Böyle kimselerin zamanında bulunan her ümmete onların buyurduklarını, onun şeriatidir diyerek kabul etmek lazım gelir. Böyle bilmezlerse kâfir olurlar. Nasıl ki geçmiş peygamberlerden her biri birer şeriat koydu ve onu kabul etmeyenler kâfir oldular. Bu hüküm kıyamete kadar geçerlidir. 


Ey oğul! Dünyada iyi kötü, yaş kuru ve benzeri her cins eşyanın çokça adedi varsa da altın, gümüş, toprak, taş gibi şeylerin taneleri ayrı ayrı sayılırsa da

4615

cinslere bu çokluktan ziyan gelmez, her cins, tek bir şeydir. İşte Cenabı Peygamber, müminleri bundan dolayı nefs-i vahide addettiler. İman nuru ezelde birdir. Her ne kadar herkeste başka başka tesir gösterirse de… Gerçi müminlerden her biri ayrı birer vücut sacıdır, her birinin ayrı meskeni var.

(SAYFA 180) Kimi uzun boylu, kimi kısadır, kimi güzel, kimi çirkindir,

4620

kimi Şamlı, kimi Iraklıdır, kimi vuslata ermiş, kimi ayrılıklardadır, kimi Türk, kimi Arap’tır, kimi Musullu, kimi Haleplidir, birbirine benzemeyen bağımsız elifba harfleri gibi, her birinin başka yaratılışı, başka tabiatı vardır. O Resulü Zişan bunların hiçbirine itibar etmedi; büyüğüne, küçüğüne bakmadı. Ancak imanlarından dolayı cümlesini nefs-i vahide addetti.

4625

Çünkü aslolan, imandır. O da birdir ve iman nurunun birliğinde şüphe yoktur. Mesela altın, sayılamayacak kadar çok olsa ve farklı keselerde bulunsa, akıllı olan, bunların hepsini altın bilir ve altın der. Keselerine bakarak yün, pamuk, keten, ipek demez. Altın yerine buğday veya arpa farz etsen, hâl gene böyledir. Aklı olan, kapta olanların cümlesinin de buğday veya arpa olduğunda tereddüt etmez. Hepsine de kapta olanın adını verir, kabın değil. Çünkü göz kaba değil, kapta bulunana yönelir.

4630

Cisim kaptır. Kaptaki ise eminliktir, iman nurudur, kurtuluştur, samimiyet ve dindir. Cisimler her ne kadar adetler hâlinde ise de hepsi bir nurdan dolmuşlardır. Bunu iyi anla! Çünkü iman asıldır ve bir nurdur. Asıl olmayan cisme tâbi olur mu? (Sayıya gelir mi?) Sen eşyayı asıllarının adıyla an! Asla fasıl gözüyle bakma! Şehirden maksat, onda yaşayan halk değil midir? Gerçi şehirde halktan başka daha pek çok şeyler var.

4635

Taşları, duvarları, kerpiçleri, kapıları, ağaçları, meyveleri vesaire. Bunlar o kadar çoktur ki şehir halkı onlara nispetle denizde yürüyen bir sandal kadar kalır veya yüksek dağlar arasında bir tepecik gibidir yahut da büyük bir küpün dibine çökmüş bir çimdik tortudur. Fakat görüşüp konuşmak halk ile olur. Halksız şehirden kim ne fayda görebilir? Bir pire için kilimini, bir böcek için evini kim yakar?

4640

Aslı tut! Yansımalardan geç! Şeriatler, peygamberlerin yansımalarıdır. Peygamber, neyi gösterirse, o, şeriate uygun olur. Onun yanında evvelki şeriatler küfür sayılır. Şeriat gölgeye benzer, peygamber, o gölgenin sahibi olan ağaç gibidir. Gölgenin devamı şahısla mümkündür. Ağaç olmazsa gölge hayalden ibaret kalır. Bir hayalde o cemal nasıl görünebilir? Cenabı Ahmet’ten evvel din-i İsa doğru idi, fakat Muhammet’in (s.a.v.) gelmesiyle İsa’nın dini küfür oldu.

4645

Ağaç başka bir yerde baş gösterince onun gölgesine git, başka gölge arama! Gerçi her peygamberin güzel bir şeriatı vardı. Can kulağını aç ve bunu iyi dinle! Canıgönülden o sultana bağlan! Tâ ki onun şeriatinden yeni yeni meyveler toplayasın, tâ ki can kuşu yeni kanatlar takınarak uçsun. Doğru şeriat onun sözü ve davranışlarıdır. O dindir, onun dışındakiler küfürdür. (SAYFA 181)

4650

Çünkü onun içinde Hakk’ın izleri vardır, yüzünde Hakk’ın nuru görünmektedir. Eğer ben peygamberim derse doğru söyler, onu tut ki dosta vasıl olasın. Dost, onun cebinde saklıdır. Ahir zamanda onun eteğine sarıl! Eğer bir kimse cahillik ederek ona meyletmezse veya onun ekininden biçmezse (ondan istifade etmezse) sen yanılma! Onu sağlam tut! Süt emen çocuğun memeye sarıldığı gibi sarıl!

4655

Tâ ki ondan emdiğin sütle Allah’ın arslanı olursun. Haydi, kendine gel! Fırsatı kaçırma! Enbiya onlardır ki Yezdan’dan uçarlar. Her tarafa onun aşkının kanadıyla uçarlar. Onların cümlesi ölmezden evvel ölmüşlerdir, tortudan kurtulmuş saf nurlardır. Üzerlerinde varlıktan bir damar bile kalmamıştır, meleklerden başkası onlarla koşamaz. Cisimleri birçok, fakat ruhları birdir. Hepsi de Hakk’ın cemalini şüphesiz olarak görmüşlerdir.

4660

Hepsinde (Cemal-i Kibriya’yı) o yüce, o azametli yüzdeki güzelliği açıkça seyret! Hak Teâlâ Hazretleri dünyada onlardan kendisini gösterir. Merdan-ı Hüda’nın suretleri ırmak suyunun yüzünde görünen titreşimler gibidir. Her ne kadar bir yönde görünürlerse de yönsüzdürler. Tamamen yönsüzlüktür, orada yön yoktur. Can şehri evsiz ve yersizdir. Sudaki nakışlar suyun yabancısı değildir. Onların uykusu uyanıklıktır, uyku değil.

4665

Belki uykuları uyanıklıktan daha iyidir. Onların bütün istekleri sebepsiz ortaya çıkar. Gönül avlayan ve canlara can katan avlarını ele ayağa muhtaç olmaksızın avlarlar. Can şerbetlerini ağızsız içerler, başlangıç tarafına adımsız giderler. Düşmanlarının boyunlarını silahsız vururlar, canlara alevsiz ateş verirler. Süvariler üzerine piyade olarak hücum ederler, eşkiyaya ihtiyaçsız gelecek ve mutluluk bahşederler.

4670

Kola kanada muhtaç olmadan Kaf Dağı semtinde uçarlar, bütün gezip dolaşmaları elsiz ve ayaksızdır. Dolaşmalarını kendilerinden değil, Hak’tan bilirler. Böyle bir emniyet içinde korku göremezsin. Bunun nihayeti yoktur, asıldan haber ver! Kendi aslından başkasını talep etme! Çünkü dosttan başkası posttur (kabuktur). Asıl dost, dostun yüzünü görendir.

4675

Sen Merdan-ı Hak’ta Hak’tan başkasını görme! Bil ki yerde ve gökte, her yerde Hak’tan başkası yoktur. Çünkü hiçbir yer, Hak’tan ayrı değildir. Sen niçin yeri Hüda’ya tercih edersin! Ey oğul! Neden ters görüyorsun, niçin taşı cevherden üstün tutuyorsun? Asıl dururken geçip gidenden bahseden kimse, geçici sayılır çünkü geçici olana eş olmuştur. Akıllıların isteği asıldır. Onu sığınak edinen cana ne mutlu!

4680

Bu nedenle, eğer bir kimse “Her şey Hüda’dır, ondan başka şey yoktur.” derse haklıdır ve doğrudur. Gayrı kim oluyor ki göze görünsün veya hesaba alınacak kadar kıymeti olsun?

(SAYFA 182) Gayrı için o varlık nerede ki? O madene nispetle bir yol gibidir. O güneşin yanında bir Süha’nın haddi mi ki kendini göstermeye yeltenebilsin. Güneşin o şaşaası içinde bir kimsenin onu görmesine imkân var mı?

4685

Güneşin nuru felekte cilvelenince yıldızların ışığını kökünden söker atar. Gerçi onun Hak olduğuna; ortaksız, yardımsız var olduğuna yüzlerce delil vardır. Fakat, kalpleri pak olanlara göre benim kanıtım daha açıktır.

Gözü olan (basiret sahibi) sağda, solda, yukarıda, aşağıda ondan başka ne görebilir?

4690

Bir kimse Hak Teâlâ Hazretleri’ni delil yoluyla arıyorsa, bil ki onun ruhu kördür, önemsiz ve alçaktır. Gözü olanlar onu delilsiz görür. Deliller o ay için bulut gibidir.

Notlar

  1. Nisa suresi 4/3 Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.
Önceki makale
Makale 64
Sonraki makale
Makale 66

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.