Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Bu makale şunu açıklayacaktır:

Hakimler derler ki: “Yer, gök (kâinat) âlem-i ekberdir (büyük âlemdir), insan âlem-i asgardır (küçük âlemdir).” Fakat evliya bunun aksini söyler. Derler ki: Her ne kadar dış görünüşte insan, bu âlemden doğdu ise de, hakikâtte âlem, âdemden doğmuştur. Nitekim meyve zahiren ağaçtan doğmuştur, fakat hakikâtte ağaç meyveden doğmuştur. Çünkü bağcının gönlünde ağaçtan evvel meyve doğmuş, sonra ağacı dikmiştir. Bu nedenle meyve evvel, ağaç sonra var olmuştur. İşte bunun gibi, Hak Teâlâ Hazretleri’nin de âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur. Bu tertip üzere âdem de o erlerin demi için vücuda gelmiştir. Nasıl ki âlemden maksut, âlem halkıdır, halktan maksut da o kutuptur.

Nitekim denilmiştir. “Maksûd zi-avâlim-i âdem âmed vü maksûd ez-ân dem âmed” Meali: Âlemden maksut, âdemdir. Âdemden de maksut, o demdir.

Bu makale şunu da takdir edecektir: Zina, şarap içmek, aldatma ve yalancılık gibi cürümlerin affı mümkün değildir. Çünkü makam ve büyüklük Hüda’ya mahsustur, kulların ona müdahalesi kesin şirktir. Acizlik ve tembelliğe dayanan cürümlere ise af ve merhamet imkânı vardır. Hariçte bunun misali vardır. Padişahın bendelerinden biri bir suç işlese, padişahın onu affetmesi umulur.

Fakat tahtına göz dikerse baş kurtaramaz, lanetli İblis “Ben âdemden hayırlıyım.”1 diyerek varlık ve benlik davasına kalktığı için kovuldu. Şu hâlde köle için rütbe ve makam talebinden zararlı bir şey yoktur. Nitekim hakim Senai buyurmuştur: “Âdemî râ zi-câh bihter-i Kel fuzûli şeved çi yâft külah.” Meali: İnsan için zindana atılmak, makam talebinden daha iyidir. Çünkü kel, başına külah bulunca fodulluğa (kanaatsizliğe) başlar.


(SAYFA 260) Bazıları dediler ki: “Âlem en büyük kâinattır. Çünkü kâinatta sayısız ve çeşit çeşit mahlûklar vardır.” Şüphesiz, zemin ve sema da büyük âlemlerdir. Çünkü iyi kötü her cins mahlûk oradadır. Âdemin de en küçük âlem olması akla kabul edilebilir gelir, çünkü kâinatın parçalarından (anasırdan) doğmuştur.

6785

Fakat evliyalar bunun aksini iddia ederler, derler ki; görüş sahibi olan, bu sözü söylemez. Çünkü büyük âlem insan vücududur, çünkü onda artık, eksik yüz çeşit harika vardır. Gerçi âdem, âlemden sonra vücuda geldi. Fakat hakikâtte o âlemden evvel mevcut idi. Her ne kadar meyve, ağacından meydana geliyorsa da yüce yaratıcı, ağacı meyve için yaratmıştır. Bağcı, ağacı meyveliğe meyve için dikmez mi?

6790

Şu hâlde meyve, manen ağaçtan evvel mevcut olmuş olur. Meyvenin çoğalması bu niyetin mahsuludur. Gerçi görünüşte meyveyi ağaç veriyor, fakat bütün meyve ağaçları meyveden doğdu. Öyle değil mi ki bağcının gönlüne meyve, ağaçtan evvel doğmuştur da ağaç yetiştirmeyi ondan sonra düşünmüştür. Zemine türlü türlü ağaçlar dikmiştir ki onun ürettiği meyveleri yiyesin! Meyve bağbanın hatırına düşmeseydi ağaç nereden olacaktı? Şu hâlde meyve baba, ağaç da evladıdır.

6795

Âlem de gerçi görünüşte âdemden evveldir. Fakat âlemden kastedilen insan-ı kâmil olduğuna göre âdem, âlemden evvel vücut bulmuştur. Çünkü âlemden bizatihi maksut, odur. Hak Teâlâ Hazretleri cihanı yiğitler için yarattı ki onlardan birçok kerametler zuhur etsin. Eğer maksut bizzat bunlar olmasaydı, bu yer ve gök vücuda gelmezdi. İşte ‘levlak’2 sırrı budur. İyi dinle de merd-i Hüda’ya canıgönülden yönel!

6800

Çünkü onun kalp ile seyrettiği Hüda’dır, o, iki cihanda da padişah-ı mutlaktır. Onun eteğini çabuk tut ki ilerleyebilesin, enginlerde kalmayasın! Onu rehber bil, bu yolda rehbersiz koşup durma ki arayıp taramadan kurtulasın. Çünkü yolunda birçok yol kesici vardır. Bu korku ve tehlikelerden kurtulan pek azdır. O eşkiyalar sende gizlenmişlerdir. Vakit vakit senden zuhur ederler.

6805

Ev, bark, mal ve makam arzusu insanı kuyunun dibine düşürür. Bu yol kesicilerin başı (reisi), liderlik sevgisidir. Hak yolunda ululuk talep etmek şirktir. Adaletin uygulaması amacıyla olanı ve yoklukla süslü olanı başka. Böyle olan kimse, zahirde reis gibi görünürse de bâtında kul gibidir (kendini hizmete vakfetmiştir). Sureten şah ve hâkim görünür, fakat hakikâtte bende ve mahkûmdur.

6810

Onun reislikten amacı hizmettir. O, Rahmanın merhametle görevli bir kuludur. Gece gündüz ondan ortaya çıkan hayır ve şer (bütün davranışlar), kendi için değil, Hak içindir. Barışı, kavgası daima Allah rızası için, lütuf ve kahrı da o padişah içindir. İşte yeryüzünde Allah’ın gölgesi olan padişahlar böyle reislerdir ki yere ve göğe gölge salmışlardır.

(SAYFA 261) Ama o kimse ki kendi hırsını tatmin için reislik talep eder, tâ ki herkes onun iradesine göre hareket etsin.

6815

Böyle olan reis kendini beğenmiştir, maddi dünyanın tuzağına tutulup kalmıştır. Onun bu sözü ve hükmü birkaç günlüktür. Ondan sonra ne başlığı kalır, ne başı. Onun fani saltanatı şimşek gibidir. Birden parlar, birden söner, sapkınlığı çabuk meydana çıkar. Bunun makam ve mertebesi, o reis gibi nereden olacak? O, sofanın ortasında oturur, bu, kapısında. O, melekler gibi göklerde başı önde, bu, şeytan gibi yerde sürüngendir.

6820

Onunla bu, asman ve risman (ciddi bir söz ile bu söze karşı söylenilen saçma sapan karşılıklar) gibidir. Aralarında hiç münasebet yoktur. Bilakis pek büyük mesafe vardır. Hakk’a karşı baş kaldırmak şirktir. Şeytan, onun için laneti hak etti. İblis bu yüzden kovuldu. Yoksa evvel melekler gibi makbul idi. Reislikten büyük cürüm yoktur. İblis’ten ibret al da ondan uzak dur! Hakikâtte bela zindanı olan böyle makamdan sakın ki yolunda engel olmasın.

6825

Şirkin dışında kalanlar küçük günahlardır. Hepsi de ayak değerindedir. Asıl baş odur (şirktir). Reisliğin, makamın mayası benliktir (kibirdir). Benlikteki kötülüğün haddi ve payanı yoktur. Öyleyse benliğin başını kes ki ondan kurtulasın, güneş gibi semalara ayak basasın! Biz Hak yolunda benlikten kurtulmadıkça, Hak Teâlâ Hazretleri ders vermek üzere bize üstatlık etmez. Benliğimizden tamamen geçmedikçe, beka mülkü tarafına bizim için yol yoktur.

6830

Biz varlığı yokluk kaynağında bulduk, ondan dolayı yokluk tarafına koşarız. Eğer sen Mevla’ya gerçekten talip isen, varlığın esasını yoklukta ara! Her kim kendinden yok olduysa baki kaldı, her kim kendinden geçtiyse, atını öne sürdü (herkesi geçti). Âşıkların yolu nişansızlıktır. Onu, meşhur olmak istememeyi (adem-i iştiharı), annen gibi gönlüne oturt! (sev!) Tarafsız tarafına gönül yolundan git! Çünkü o menzile senlik sığmaz.

6835

Şüphe etme ki varlığın, yolunda engeldir. O, istenenin yüzünü görmene engeldir. Böyle kötü varlıktan gafil olma (aldanma), böyle reislikten vazgeç de boş otur! Bu işsizlikte sana bir iş verirler ki akıllardan hariçtir. O kapıda küfürle din, mahbubun yüzündeki örtü gibi, perdedarlık hizmetinde bulunurlar. Her kim bu ikiden (küfürle dinden) geçmezse, yakinen bil ki maddiyat perdesine takılıp kalmıştır.

6840

Daima ayağı ikilikte bağlıdır, kâh korku (havf), kâh istek (reca) içindedir. Sen hayır ve şerden boşalmadıkça (kalbini gayrıdan temizlemedikçe) cemalullah ile nasıl dolabilirsin? Ey müşteri, dünya alışverişini bırakmadıkça, Hak’tan nasıl mükâfat kumaşı alabilirsin? Nur-ı ilahi ile semirmedikçe, kendi kendine nasıl boşalabilirsin? Kendi kuvvetin buna kâfi gelmez. Güneşin nurundan adım adım faydalan ki sonunda lâl olabilesin.

6845

Buradaki lâlden maksat, bildiğiniz rengârenk lâl değildir, dinin aslıdır.

(SAYFA 262) Can lâli, can gibi bakidir, Hak ona kadehsiz sakidir. Daima ondan al ve ona kendinden ver (durmadan alışveriş et) tâ ki nur-ı Hak’la ağzına kadar dolasın! Nasıl ki bir cahil, ilim ehlinden azar azar ilim ve hilm öğrenir. Kazandığı ilim nispetinde cehaleti yok olur, bu yolla kolayca âlim olur.

6850

Sen de aşama aşama gayret edersen Rahmana yetişirsin, yoksa gaflet kuyusunun dibine dalar, çöker kalırsın. Cenabı Hak beş vakit namazı bunun için emretmiştir ki bu vesileyle Hak’tan ders alasın! Yavaş yavaş ahlâk-ı Hüda ile ahlâklanasın, evliya güruhuyla yoldaş olasın! Kendinden geçerek Hakk’a yakın olasın, katre gibi onun deryasına karışasın! Bu yoldan başka bir yol daha vardır ki o yol, seni meşakkat ve yol zahmeti olmaksızın menzile zahmetsizce çarçabuk yetiştirir.

6855

O yol, cezbe yoludur. Cezbe-i Hak, seni karar yerine eriştirir.

Notlar

  1. Araf suresi 7/12: Allah: “Sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu.” dedi. “Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan.” dedi
  2. Hadisi şerif: “Sen olmasaydım âlemleri yaratmazdım.”
Önceki makale
Makale 92
Sonraki makale
Makale 94

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.