Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Bu makalede şu açıklanacaktır:

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Eksiklik, fazlalık onunla belli olur. “Ves semâe refeahâ ve vedaal mîzân”1 Hak Teâlâ Hazretleri, derecesi engin olan semayı refetti (yükseltti).

Yükseklere çıkardı. Semadan yüksek olan mizanı, bol lütuf ve kereminden dolayı yükseltti. Aşağıya indirdi.

Terazi, yalnız çarşı ve pazarlarda gördüğümüz teraziler değildir. Terazi farklı ve üstün olanı belirleyip ayırma aracıdır ki her şey onunla tartılır. Belki çarşı terazileri de ondan çıkarılmıştır.

Bu makalede şu da ifade edilecektir:

Hak Teâlâ Hazretlerinin kullarından uzaklığı cimrilikten değildir. Son derecede eli açıklık ve sonsuz cömertlik eseridir. Nasıl ki güneşin dördüncü tabaka semada bulunması da böyledir. Kabul edelim ki eğer üçüncü tabakada bulunsaydı, bütün âlemi yakar, yeryüzünde bir tek ot bitmezdi.

Şu hâlde uzakta bulundurması rahmet ve şefkat eseridir. Bunun gibi, Hak Teâlâ Hazretlerinin Musa aleyhisselam’a yüzünü göstermeyip de “Len terani”2 buyurması cimriliğinden değildir. Belki sonsuz lütuf ve cömertliğinden ileri gelmiştir. Bunun cimrilikten olmadığını Musa aleyhisselam’a göstererek (SAYFA 109) teselli etmek istediğinden dağa tecelli buyurdu. Dağ Musa’nın gözü önünde zerre zerre dağıldı. Musa aleyhisselam anladı ki Hak Teâlâ’nın yüzünü örtmesi kendi hakkında tam rahmet ve sırf iyilikmiş.


Doğruluk daima mizandan gelir, sadakat ve mertlik de şüphe yoktur ki mertlerden beklenir. Mizanın mevkii çok yüksektir. Ey akıllı, buna iyice dikkat et ve anla! Mizan, bu pazarlarda görülen teraziler değildir, Allah’ın ilminden doğmuş bir şeydir.

O ilim, Hak Teâlâ Hazretlerinden hiç ayrılmaz. O nurun daima ışığı canlarda mevcuttur.

2680

O temyiz (iyiyi kötüden ayırabilme) yeteneği müminin kalbinde vardır. Ona gizli şeylere karşı kılavuzluk eder. Mümin o kuvvetle kendini insan ve cinden ayırır ve iyiyi kötüden seçer. Onunla herkes de ne olduğunu bilir ve herkesin kim (nasıl) olduğunu görür, anlar.

Bütün hâlkı onunla tartar, hepsinin mertebesi onun yanında belli olur. İfade edilen her sözü bilir, kesin bilgiyi zandan ayırmaya güç yetirir.

2685

Bu pazarlarda gördüğümüz teraziler o keyfiyetsiz (şekilsiz, biçimsiz) teraziden çıkarılmış olsa gerektir. Hepsini o mizandan çıkarmışlar, onlara gördüğünüz şekil ve suretleri vermişlerdir. O, levh-i mazhfuzdan, arştan daha yüksektir. Yere, insan ve cinler üzerine nurunu salmıştır. O, Hak Teâlâ’nın lütuf ve keremiyle gönüllerde parlıyor, sanki o iremden (cennetten) buraya (dünyaya) gönderilmiş bir güldestedir. Nasıl ki güneş, dördüncü kat semadan nurunu bize eriştirmektedir.

2690

Güneşten, belki yedinci kat semadan daha yüksek olan mizan da böyledir. O yüce âlemden bu alçak cihana şunun için indirilmiştir ki bu çirkin ve aldanma dolu dünyada bizim canımız da ondan mahrum kalmasın. Bu aşağıdaki âlemde, o yüksek âlemden daima can (hayat) nimeti alalım ve yiyelim. O şahın lütuf ve keremi sonsuzdur, yolunu yitirmişlerin hepsini haberdar eder (yolunu doğrultur).

2695

Kemali lutfundan cehalet üzerine ilim yayar, gazap kaynağından yumuşaklık çıkarır. Nasıl ki güneş, dördüncü kat semadan nurunu bize yolluyor. Onun visalinden mahrum kalmasınlar diye bize gücümüz ölçüsünde nur saçıyor. Güneşin bize gelen harareti, bizim dayanabileceğimiz derecededir. Yoksa ondaki hararete güç yetmez. Merhametinden dolayı o hararetten bize bu kadarını indiriyor. Hepimiz bu hararetle gıdalanmaktayız.

2700

Eğer fazla hararet gönderse âlem harap olur. Ne dağ, ne derya, ne de toprak hiçbir şey kalmaz. Şu hâlde bizden uzaklığı cimriliğinden değil, lütfundandır. Tâ ki bu uygun sıcaklıkla bize şarap ve meze; yiyecek ve içecek yetiştirsin.

Onun bu cömertliğinden türlü türlü nimetler ortaya çıkıyor. Şu hâlde bu uzaklık bizim için cömertliğin ta kendisidir, sonsuz derecede lütuf ve inayettir. Bundan dolayı yakından yüz göstermiyor.

(SAYFA 110) Hak Teâlâ Hazretlerinin kullarından uzaklığı da böyledir. Bu uzaklık kullar için hışım ve gazap değil

2705

tam bir lütuf ve rahmettir. Çünkü perdesiz yakınlığı zahmet olurdu. 

Güneşin nurunun gökyüzünden geldiği gibi Hak Teâlâ Hazretleri de o nurun gücüyle hayatımız devam etsin, imanımız kuvvetlensin bu vesileyle onun varlığından haberdar olalım diye nurunu bize uzaklardan yaymaktadır. 

O ki bizi bazen mutlu eder, bazen de gama atar. 

Anne, çocuğuna büyüyüp yemek yiyecek çağa gelinceye kadar süt vermez mi?

2710

Sütten evvel yemek vermeye başlasa çocuk derhâl ölüme yüz tutar. Anne, çocuğa süt olsun diye ekmeği kendisi yer, çocuk ekmekteki gıdayı annesinin memesinden, sütünden çeker. Süt, o ekmektir. Fakat çocuğa ağırlık vermesin diye temizlenmiş, tortudan ayrılmıştır. Çocuğa et ve ekmek gibi gıdalar ancak bu süzgeçten geçtikten sonra verilebilmektedir.

İşte bunun gibi, Rabbimiz Teâlâ Hazretleri bize yüzünü aracısız gösterse ne genç tahammül edebilir, ne ihtiyar, hepsi helak olur.

2715

Bize lutfunu sözle gösteriyor ki söz can için bu deryada gemi hizmeti görsün. Hak’tan bize kelam bunun için gelmiştir ki bu suretle dipteki yaralarımız kapansın, görünüşteki mana artsın ve ruhu Hak tarafına yönlendirsin. Çünkü ruh, kuvveti hikmetten alır, nihayet rütbesi ondan artar. O dereceye kadar yükselir ki çokluklar içinde (kesrette) vahdete kavuşur.

2720

Şu hâlde onun uzaklığı ve perde altında gizlenmesi rahmetinden kaynaklanmaktadır. Ayrılık ateşiyle pişelim, kavuşma ateşiyle yanıp mahvolmayalım diye. Eğer doğrudan doğruya perdesiz görünseydi, bakanın içini de dışını da yakar, kül ederdi. Yükü devenin sırtına kolayca götürebileceği kadar yükletirler ki onu menzile tehlikesiz yetiştirebilsin, ağır yük altında kuvvetsiz düşüp kalmasın.

2725

Devenin yükü, taşıma gücüne göre olursa, seni menzile rahat rahat götürür. Eğer gücünden fazla yükletirsen, o işi nasıl başarabileceksin? Hak Teâlâ Hazretleri yaratıklarını hikmetiyle besler, büyütür, onları birer birer makamlarına eriştirir.

Gerçi sebepsiz ve hikmetsiz de her şeyi yapmaya kadirdir, her istediğini vücuda getirebilir. Her an bunun gibi yüz binlerce dünyayı ademden (yokluk) vücuda (varlık) getirmektedir.

2730

Sebepleri göstermiştir ki halk da yapacakları işe sebep arasın ve vesile istesin. Eğer Hüda-yı Teâlâ sebepsiz yapabileceği işlere bir örnek gösterseydi kimsenin eli ayağı kalmazdı (Yani sebepsiz de iş olurmuş diyerek işi tembelliğe vururlardı). İnsanlardan hiçbir şey meydana gelmezdi, hepsinin akılları mahvolurdu (çabalamaz, durgunluğa düşerlerdi). Fakat Cenabı Hak bu aklı atıl kalsın diye yaratmadı. İstedi ki faaliyete geçsinler, iş güç peşinde koşsunlar.

(SAYFA 111) Akıllıca ve tedbirle sebebe gidip iş yapsınlar.

2735

Mahlûklara örnek olmak üzere de semavat ve zemini altı günde yarattı. Tâ ki onlardan da böyle birçok işler vücuda gelerek birçok sır ve hikmetler görünsün. Akıllıca davranarak, garip sebeplerle acayip işler meydana getirsinler. Cihanda köşkler, saraylar meydana getirsinler de kendilerinin de birçok işler yapmaya güç yetirebileceklerini bilsinler. Özellikle ilim ve fen sahipleri tarafından birçok ilimler ve fenler bin çeşit sanatlar vücuda getirilsin.

2740

Bağlar, bahçeler işlenir, saraylar köşkler kurulur fakat hepsi de bir takım sebeplere dayanır. Bunlardan hiçbiri sebepsiz meydana gelmez. Sadece talepte kalsalar da faaliyete geçmeselerdi bunları yapabilirler miydi? Yalnız irade ile iş gören Halik-i Teâlâ’dan başkası sebeplere yapışmadan bir iş görebilir miydi? Halik Teâlâ her an ademden varlık çıkarır, tekrar yok eder. Dersin ki önceden yokmuş onu yaratılmıştan ayıran işte bu noktadır (Yaptığı işlerde aletlere ve sebeplere ihtiyacı olmadan iradesinin yetmesi).

2745

Cenabı Bari bu benzersiz kudretiyle tek varlıktır. Ortaksız, yardımcısız, sebepsiz yapabilir. Bu konu bitmez, tükenmez. Baştan başla da çavuşların sırrını şerhe devam et. Tâ ki o eşsiz sultandan haberdar olsunlar. Dertle derman onun çavuşları (yol göstericileri) düzeyindedir. Her ikisi de seni ondan haberdar ederler. Bu itibarla ikiyi bir gör, iki deme! Fakat başka cepheden bakıldığı zaman bir görünmezler. Şüphe nasıl kesin gibi istenen olabilir?

2750

Cennetle cehennem şu yüzden bir olurlar ki ikisi de ilahi adaleti gerçekleştirir. Kâfirleri cehenneme layık, müminleri naim cennetine layık bil. Kötünün layığı, kötü olmalıdır ki adalet de budur. İyilerin layığı da bolluk ve nimetlerdir. İşte bu yüzden her iki nakış birleşir, yer ile gök arasında fark kalmaz. Gök de yer de Hakk’ın sonsuz büyüklüğüne ve azametine muhataptırlar. Her ikisi de o kudretten haber verir.

2755

Hakikâtte ikisini bir gör, o ihsan sahibinden gelen her şeyi ihsan bil! Fakat onlara bu yüzden bakarsan o iki suretteki çeşitlililiği nasıl eşit görürsün? Mutlak adil olandan gözünü ayırırsan onlar birbirine nasıl eşit ve birbiriyle nasıl birleşik görülebilir. Ebu Cehil karpuzunun acılığı şekerin tadına uyar mı? Taş, cevher gibi makbul olabilir mi? Sıhhatle hastalık birbirine benzer mi? Veya arpa miktarı altın bir kantar hazineye eşit olur mu?

2760

Birbirine denk olmayan bu şeyler, yaratıcıya göre birdir, ama halka göre bir değildir. Hepsine bir demek, o yüzden doğru olur. Bu yüzden hatadır. Bu bahsin de sonu ve bitimi yoktur. Bu şerh ve açıklamadan gene dönüyoruz. O söze ki bundan evvel demiştin; canın seveceği söz odur. Tâ ki o söz yarı çiğnenmiş (yarım) kalmasın. Çünkü o, deryaya nispetle gemi gibidir.

2765

O deryayı gemisiz katetmek imkânsızdır. “Lâmekâna” (mekânsıza) sözsüz kim ulaşabilir?

(SAYFA 112) Orada idik ki insan kendinde bir nur gördüğü zaman her ne kadar içinde hayır ve şer varsa da o manadan başka manalar da vardır. O aziz kendini nur bilir, nurdan başka hiçbir şeye bakmaz. Hakk’ın ikramından nuruna gıda arar, bağışlarından ruhuna nimet talep eder.

2770

Tâ ki cevheri (özü ön plana çıksın) artsın, arazı (sıfatları, sonradan eklenen özellikleri) gitsin. Her ikisinden de geçip amaca yönelsin. Hakk’ın bu icattan garazı (maksat ve hikmeti) nedir? Talepteki maksudunu bildiği zaman, mabudunu çabuk görür. Hak Teâlâ Hazretleri mahlûkatı zulmetten yarattı. Her canın başına ondan (yaratıcıdan) bir nur damladı.

Notlar

  1. Rahman suresi 55/7 Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
  2. A’raf suresi 7/143 Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım” dedi. Allah da “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” dedi.
Önceki makale
Makale 42
Sonraki makale
Makale 44

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.